Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο απο αυτή τη μετάφραση.

Άδεια των σελίδων WWW του Debian

Copyright © 1997-2017 Software in the Public Interest, Inc.
P.O. Box 501248
Indianapolis, IN 46250-6248
United States

Αυτό το υλικό μπορεί να διανεμηθεί μόνο κάτω απο τους όρους και τις συνθήκες που περιγράφονται στην Open Publication License, Draft v1.0 ή νεώτερο (μπορείτε να διαβάσετε ένα τοπικό αντίγραφο, η νεώτερη έκδοση είναι συνήθως διαθέσιμη στην ηλ. διεύθυνση http://www.opencontent.org/openpub/).

“Το όνομα Debian”, το Debian Logo, “το όνομα Open Hardware”, και το Open Hardware Logo είναι σήματα κατατεθέντα του Software in the Public Interest, Inc.