2.6. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Gần tất cả các thẻ giao thức mạng (NIC) được hỗ trợ bởi hạt nhân Linux nên cũng được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt: các trình điều khiển kiểu mô-đun nên bình thường được nạp tự động.

Do sự hạn chế hạt nhân, hỗ trợ chỉ những giao diện mạng có sẵn trên máy DECstation. Hiện thời các thẻ mạng tùy chọn TurboChannel không hoạt động được.

2.6.1. Trình điều khiển cần thiết phần vững

Hệ thống cài đặt hiện thời không hỗ trợ khả năng lấy phần vững. Bất cứ thẻ mạng nào sử dụng trình điều khiển cần thiết phần vững được nạp thì không được hỗ trợ, theo mặc định.

Nếu không có NIC khác nào dùng được trong khi cài đặt, vẫn còn có thể cài đặt Debian GNU/Linux bằng ảnh đĩa CD-ROM hay DVD. Hãy chọn tùy chọn không cấu hình mạng, và cài đặt chỉ những gói có sẵn trên đĩa CD/DVD. Sau khi cài đặt xong và khởi động lại, bạn cũng có thể cài đặt trình điều khiển và phần vững cần thiết và tự cấu hình mạng. Ghi chú rằng phần vững có thể nằm trong gói riêng với trình điều khiển và có lẽ không có sẵn trong phần “chính” của kho lưu Debian GNU/Linux.

Nếu trình điều khiển chính nó có phải được hỗ trợ, có lẽ bạn cũng có khả năng dùng NIC trong khi cài đặt, bằng cách sao chép phần vững từ vật chứa nào sang /usr/lib/hotplug/firmware. Đừng quên cũng sao chép phần vững sang vị trí đó cho hệ thống đã cài đặt trước khi khởi động lại ở kết thúc của tiến trình cài đặt.