Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức
4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian
4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt
4.3. Tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa
4.3.1. Ghi ảnh đĩa từ hệ thống Linux/UNIX
4.3.2. Ghi ảnh đĩa từ DOS, Windows, hay OS/2
4.3.3. Ghi ảnh đĩa từ MacOS
4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB
4.4.1. Sao chép tập tin một cách dễ dàng
4.4.2. Sao chép tập tin một cách dẻo
4.4.3. Thêm ảnh ISO
4.5. Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng
4.5.1. Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng của Mac kiểu cũ
4.5.2. Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng của Mac kiểu mới
4.6. Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP
4.6.1. Thiết lập trình phục vụ BOOTP
4.6.2. Thiết lập trình phục vụ DHCP
4.6.3. Bật chạy trình phục vụ TFTP
4.6.4. Xác định vị trí của ảnh TFTP
4.7. Cài đặt tự động
4.7.1. Cài đặt tự động bằng trình cài đặt Debian