Ghi chú Phát hành về Debian GNU/Linux 6.0 (squeeze), SPARC

Dự án Tài liệu Hướng dẫn Debian

Chương trình này là phần mềm tự do; bạn có quyền phát hành lại nó và/hoặc sửa đổi nó với điều kiện của Giấy Phép Công Cộng GNU như được xuất bản bởi Tổ Chức Phần Mềm Tự Do; hoặc phiên bản 2 của Giấy Phép này, hoặc (tùy chọn) bất kỳ phiên bản sau nào.

Chương trình này được phát hành vì mong muốn nó có ích, nhưng KHÔNG CÓ BẢO HÀNH GÌ CẢ, THẬM CHÍ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM ĐƯỢC NGỤ Ý KHẢ NĂNG BÁN HAY KHẢ NĂNG LÀM ĐƯỢC VIỆC DỨT KHOÁT. Xem Giấy Phép Công Cộng GNU để biết thêm chi tiết.

Bạn đã nhận một bản sao của Giấy Phép Công Cộng GNU cùng với chương trình này; nếu không, hãy viết thư cho Tổ Chức Phần Mềm Tự Do, Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA (Mỹ).

The license text can also be found at http://www.gnu.org/licenses/gpl-2.0.html and /usr/share/common-licenses/GPL-2 on Debian GNU/Linux.

February 4th, 2011


Mục lục

1. Giới thiệu
1.1. Thông báo lỗi về tài liệu này
1.2. Đóng góp báo cáo nâng cấp
1.3. Nguồn của tài liệu này
2. Tin tức về Debian GNU/Linux 6.0
2.1. Bản phân phối có gì mới?
2.1.1. CDs, DVDs and BDs
2.1.2. Firmware moved to the non-free section
2.1.3. Quản lý gói
2.1.4. Dependency booting
2.1.5. Unified keyboard settings
2.1.6. Kernel mode setting
2.1.7. LDAP support
2.1.8. The stable-updates section
2.1.9. backports.org/backports.debian.org
2.2. Comprehensive support for neuroimaging research
3. Hệ thống Cài đặt
3.1. Hệ thống cài đặt có gì mới?
3.1.1. Thay đổi chính
3.1.2. Tự động cài đặt
4. Upgrades from Debian 5.0 (lenny)
4.1. Chuẩn bị nâng cấp
4.1.1. Sao lưu bất kỳ dữ liệu hay thông tin cấu hình
4.1.2. Thông báo trước
4.1.3. Prepare for downtime on services
4.1.4. Chuẩn bị phục hồi
4.1.5. Chuẩn bị môi trường an toàn để nâng cấp
4.1.6. Remove conflicting packages
4.2. Kiểm tra trạng thái hệ thống
4.2.1. Xem lại hành vi bị hoãn trong bộ quản lý gói
4.2.2. Tắt ghim phiên bản trong APT
4.2.3. Kiểm tra trạng thái gói
4.2.4. Phần proposed-updates
4.2.5. Nguồn không chính thức và bản chuyển ngược
4.3. Chuẩn bị nguồn cho APT
4.3.1. Thêm nguồn Internet APT
4.3.2. Thêm nguồn APT cho máy nhân bản cục bộ
4.3.3. Thêm nguồn APT từ đĩa CD/DVD
4.4. Nâng cấp gói
4.4.1. Thu phiên chạy
4.4.2. Cập nhật danh sách gói
4.4.3. Đảm bảo có đủ sức chứa để nâng cấp
4.4.4. Nâng cấp hệ thống tối thiểu
4.4.5. Upgrading the kernel and udev
4.4.6. Upgrading the system
4.5. Vấn đề có thể gặp trong khi nâng cấp
4.5.1. cryptoloop support not included in the squeeze Linux kernel
4.5.2. Expected removals
4.5.3. Errors running aptitude or apt-get
4.5.4. Conflicts or Pre-Depends loops
4.5.5. File conflicts
4.5.6. Configuration changes
4.5.7. Change of session to console
4.5.8. Special care for specific packages
4.6. Nâng cấp hạt nhân và các gói liên quan
4.6.1. Cài đặt siêu gói hạt nhân
4.6.2. Số thứ tự thiết bị khác
4.6.3. Boot timing issues (waiting for root device)
4.7. Chuẩn bị cho bản phát hành kế tiếp
4.8. Deprecated components
4.9. Gói quá cũ
4.9.1. Gói giả
5. Vấn đề squeeze cần ghi nhớ
5.1. Vấn đề có thể
5.1.1. Migration of disk drivers from IDE to PATA subsystem
5.1.2. mdadm metadata format change requires recent Grub
5.1.3. pam_userdb.so breakage with newer libdb
5.1.4. Potential issues with diversions of /bin/sh
5.1.5. Change in kernel policy regarding resource conflicts
5.1.6. Boot hangs on certain SPARC systems
5.2. LDAP support
5.3. sieve service moving to its IANA-allocated port
5.4. Security status of web browsers
5.5. Môi trường KDE
5.5.1. Upgrading from KDE 3
5.5.2. New KDE metapackages
5.6. Thay đổi và hỗ trợ môi trường GNOME
5.6.1. GDM 2.20 and 2.30
5.6.2. Device and other administrative permissions
5.6.3. network-manager and ifupdown interaction
5.7. Graphics stack changes
5.7.1. Obsolete Xorg drivers
5.7.2. Kernel mode setting
5.7.3. Input device hotplug
5.7.4. X server zapping
5.8. Munin web path change
5.9. Shorewall upgrade instructions
6. Thông tin thêm về Debian GNU/Linux
6.1. Đọc thêm
6.2. Tìm trợ giúp
6.2.1. Hộp thư chung
6.2.2. IRC — Trò chuyện chuyển tiếp trên Internet
6.3. Thông báo lỗi
6.4. Đóng góp cho Debian
A. Managing your lenny system before the upgrade
A.1. Nâng cấp hệ thống lenny
A.2. Kiểm tra danh sách nguồn
A.3. Upgrade legacy locales to UTF-8
B. Người đóng góp cho Ghi chú Phát hành
Chỉ mục
Thuật ngữ