Chương 5. Khởi động Hệ thống Cài đặt

Mục lục

5.1. Khởi động trình cài đặt trên 32-bit hard-float ARMv7
5.1.1. Khởi động từ phần vững
5.1.2. Cấu hình khởi động
5.1.3. Khởi động từ TFTP
5.1.4. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB
5.1.5. Using pre-built SD-card images with the installer
5.2. Khả năng truy cập
5.2.1. Installer front-end
5.2.2. Thiết bị bảng
5.2.3. Sắc thái cao tương phản
5.2.4. Việc chèn sẵn
5.2.5. Accessibility of the installed system
5.3. Tham số khởi động
5.3.1. Boot console
5.3.2. Tham số trình cài đặt Debian
5.3.3. Dùng tham số khởi động để trả lời câu hỏi
5.3.4. Gửi tham số cho mô-đun hạt nhân
5.3.5. Cấm mô-đun hạt nhân
5.4. Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt
5.4.1. Sự đáng tin cậy của đĩa CD-ROM
5.4.2. Cấu hình khởi động
5.4.3. Giải thích thông điệp khởi chạy hạt nhân
5.4.4. Thông báo vấn đề cài đặt
5.4.5. Đệ trình báo cáo cài đặt