2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với yêu cầu của hạt nhân Linux hay kFreeBSD và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux hay kFreeBSD, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có một bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/kfreebsd-gnu/ để tìm thêm thông tin về hệ thống kiến trúc 32-bit PC đã được thử ra với Debian GNU/kFreeBSD.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc 32-bit PC, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Debian GNU/Linux 8 supports ten major architectures and several variations of each architecture known as flavors.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel 64 amd64    
ARM armel Intel IXP4xx ixp4xx
Marvell Kirkwood kirkwood
Marvell Orion orion5x
Versatile versatile
ARM with hardware FPU armhf multiplatform armmp
multiplatform for LPAE-capable systems armmp-lpae
64bit ARM arm64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel MIPS Malta (32 bit) 4kc-malta
MIPS Malta (64 bit) 5kc-malta
IBM/Motorola PowerPC powerpc PowerMac pmac
PReP prep
Power Systems ppc64el IBM POWER8 or newer machines  
64bit IBM S/390 s390x IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài

Debian GNU/kFreeBSD 8 hỗ trợ hai kiến trúc khác nhau.

Kiến trúc Tên Debian
Dựa vào x86 Intel kfreebsd-i386
AMD64 & Intel 64 kfreebsd-amd64

Tài liệu này bao quát sự cài đặt cho kiến trúc 32-bit PC dùng hạt nhân kFreeBSD. Nếu bạn tìm thông tin về bất cứ kiến trúc khác nào được Debian hỗ trợ, xem trang Bản Chuyển Debian.

2.1.2. Graphics Hardware Support

Debian's support for graphical interfaces is determined by the underlying support found in X.Org's X11 system, and the kernel. Basic framebuffer graphics is provided by the kernel, whilst desktop environments use X11. Whether advanced graphics card features such as 3D-hardware acceleration or hardware-accelerated video are available, depends on the actual graphics hardware used in the system and in some cases on the installation of additional firmware images (see Phần 2.2, “Thiết bị cần thiết phần vững”).

Details on supported graphics hardware and pointing devices can be found at http://xorg.freedesktop.org/. Debian 8 ships with X.Org version 7.7.

2.1.3. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Almost any network interface card (NIC) supported by the kFreeBSD kernel should also be supported by the installation system; drivers should normally be loaded automatically.

2.1.3.1. Bo mạch mạng không dây

Wireless networking is in general supported as well and a growing number of wireless adapters are supported by the official kFreeBSD kernel, although many of them do require firmware to be loaded.

If firmware is needed, the installer will prompt you to load firmware. See Phần 6.4, “Nạp phần vững bị thiếu” for detailed information on how to load firmware during the installation.

NIC không dây mà không phải được hỗ trợ bởi hạt nhân kFreeBSD chính thức vẫn còn có thể được làm cho hoạt động dưới Debian GNU/kFreeBSD, nhưng không phải được hỗ trợ trong khi cài đặt.

Nếu bạn gặp vấn đề sử dụng chức năng chạy mạng không dây và không có NIC khác nào có thể dùng trong khi cài đặt, vẫn còn có thể cài đặt Debian GNU/kFreeBSD dùng một ảnh đĩa CD/DVD đầy đủ. Hãy bật tuỳ chọn để không cấu hình một mạng, và cài đặt dùng chỉ những gói sẵn sàng trên đĩa CD/DVD. Sau đó thì bạn có thể cài đặt trình điều khiển và phần vững yêu cầu sau khi cài đặt xong (sau khi khởi động lại) và tự cấu hình mạng.

Trong một số trường hợp nào đó, trình điều khiển yêu cầu không sẵn sàng dưới dạng một gói Debian. Vì thế bạn cần phải tìm mã nguồn trên Internet, và biên dịch bằng tay trình điều khiển. (Hướng dẫn về tiến trình này nằm ở ngoại phạm vị của sổ tay này.)

2.1.4. Ngoại vi và phần cứng khác

kFreeBSD supports a large variety of hardware devices such as mice, printers, scanners, PCMCIA/CardBus/ExpressCard and USB devices. However, most of these devices are not required while installing the system.