5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mipsel

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.