5.1. Khởi động trình cài đặt trên S/390

5.1.1. Hạn chế S/390

Để chạy hệ thống cài đặt trên máy kiểu S/390, cần thiết một thiết lập mạng và phiên chạy SSH hoạt động.

Tiến trình khởi động bắt đầu với bước thiết lập mạng mà nhắc bạn với vài tham số mạng. Nếu việc thiết lập này là thành công, bạn sẽ đăng nhập vào hệ thống bằng cách sơ khởi một phiên chạy SSH mà sẽ khởi chạy hệ thống cài đặt chuẩn.

5.1.2. Tham số khởi động S/390

Trên máy kiểu S/390, bạn có thể phụ thêm các tham số khởi động vào tập tin parm. Tập tin này có định dạng hoặc ASCII hoặc EBCDIC. Một tập tin parm mẫu được cung cấp cùng với ảnh cài đặt.

If you boot the installer in a logical partition (LPAR) or virtual machine (VM) where a lot of devices are visible, you can instruct the kernel to restrict the list to a fixed set of devices. This is advised for the installer's boot process if a lot of disks are visible, most likely in LPAR mode. The cio_ignore option supports both a blacklist (to only disallow a few devices) and a whitelist (to only allow specific devices):

 # blacklist: just ignore the two devices 300 and 301
 cio_ignore=0.0.0300-0.0.0301
 # whitelist: ignore everything but 1150, FD00, FD01 and FD02
 cio_ignore=all,!0.0.1150,!0.0.fd00-0.0.fd02

Please note that all devices numbers' hex digits need to be specified in lower case. Furthermore if this boot parameter is used all devices need to be listed: this includes at least disks, network devices and the console. To be considered during the installer's boot process the above option needs to be added to parmfile.debian.