Το Debian σε CD

Εικόνες CD του Debian - διάφορα ζητήματα

Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Οι ακόλουθες σελίδες δεν είναι άμεσα προσβάσιμες μέσω της μπάρας του μενού στην κορυφή κάθε σελίδας: