Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

The Debian Live Project

The Debian Live project produces the framework used to build live systems based on Debian and the official Debian Live images themselves.

More information can be found at the Debian Live project wiki pages.

Contacting the team

You can reach the Debian Live team in one of the following ways: