Γωνιά των νέων Μελών ] [ Λίστα ελέγχου του Υποψήφιου ] [ Βήμα 1 ] [ Βήμα 2 ] [ Βήμα 3 ] [ Βήμα 4 ] [ Βήμα 5 ] [ Βήμα 6 ] [ Βήμα 7 ]

The information on this page, while public, will primarily be of interest to future Debian Developers.

Step 6: Front Desk Check

After the Application Manager has prepared the final report about the Applicant, the Front Desk checks the report. If it covers all needed areas and documents all parts of the NM checks, it is approved. Little problems and errors are pointed out to the Application Manager and Applicant.

If the report is incomplete, the Front Desk either decides to send it back to Application Manager to complete it or asks another Application Manager to finish it.


Γωνιά των νέων Μελών ] [ Λίστα ελέγχου του Υποψήφιου ] [ Βήμα 1 ] [ Βήμα 2 ] [ Βήμα 3 ] [ Βήμα 4 ] [ Βήμα 5 ] [ Βήμα 6 ] [ Βήμα 7 ]