Благодаря!

Информацията за посетената страница и използвания браузър ще бъде използвана от екипа за поддръжка на уеб сайта при прегледа за възможни проблеми.

Ако желаете да предоставите допълнителна информация, докладвайте за грешка в псевдо-пакета www.debian.org или пишете до debian-www@lists.debian.org. И в двата случая трябва да използвате английски.

.

Благодарим за помощта!