Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Debian Developers' Manuals

Debian Policy Manual

This manual describes the policy requirements for the Debian GNU/Linux distribution. This includes the structure and contents of the Debian archive, several design issues of the operating system, as well as technical requirements that each package must satisfy to be included in the distribution.

Συγγραφείς: Ian Jackson, Christian Schwarz, David A. Morris
Συντηρητής: The Debian Policy group
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian debian-policy
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος restructuredText πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.

Proposed amendments to Policy

Supplemental Policy documentation:


Debian Developer's Reference

This manual describes procedures and resources for Debian maintainers. It describes how to become a new developer, the upload procedure, how to handle our bug tracking system, the mailing lists, Internet servers, etc.

This manual is thought as a reference manual for all Debian developers (newbies and old pros).

Συγγραφείς: Ian Jackson, Christian Schwarz, Lucas Nussbaum, Raphaël Hertzog, Adam Di Carlo, Andreas Barth
Συντηρητής: Lucas Nussbaum, Hideki Yamane, Holger Levsen
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian developers-reference
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος restructuredText πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Guide for Debian Maintainers

This tutorial document describes the building of the Debian package to ordinary Debian users and prospective developers using the debmake command.

It is focused on the modern packaging style and comes with many simple examples.

This “Guide for Debian Maintainers” can be considered as the successor to the “Debian New Maintainers’ Guide”.

Συγγραφείς: Osamu Aoki
Συντηρητής: Osamu Aoki
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian debmake-doc
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian New Maintainers' Guide

This document will try to describe building of a Debian GNU/Linux package to the common Debian user (and wannabe developer) in common language, and well covered with working examples.

Unlike previous attempts, this one is based on debhelper and the new tools available to maintainers. The author is making every attempt to incorporate and unify previous efforts.

Συγγραφείς: Josip Rodin, Osamu Aoki
Συντηρητής: Osamu Aoki
Κατάσταση: to be replaced by “Guide for Debian Maintainers” (debmake-doc)
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian maint-guide
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Introduction to Debian packaging

This tutorial is an introduction to Debian packaging. It teaches prospective developers how to modify existing packages, how to create their own packages, and how to interact with the Debian community. In addition to the main tutorial, it includes three practical sessions on modifying the grep package, and packaging the gnujump game and a Java library.

Συγγραφείς: Lucas Nussbaum
Συντηρητής: Lucas Nussbaum
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian packaging-tutorial
Τελευταία έκδοση:
  • Αγγλικά: [PDF]
  • Γερμανικά: [PDF]
  • Ισπανικά: [PDF]
  • Γαλλικά: [PDF]
  • Ιαπωνικά: [PDF]
  • Πορτογαλικά: [PDF]
  • Ρώσικα: [PDF]

Ο πιο πρόσφατος LaTeX πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian Menu System

This manual describes the Debian Menu System and the menu package.

The menu package was inspired by the install-fvwm2-menu program from the old fvwm2 package. However, menu tries to provide a more general interface for menu building. With the update-menus command from this package, no package needs to be modified for every X window manager again, and it provides a unified interface for both text- and X-oriented programs.

Συγγραφείς: Joost Witteveen, Joey Hess, Christian Schwarz
Συντηρητής: Joost Witteveen
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian menu HTML online

Debian Installer internals

This document is intended to make Debian Installer more accessible to new developers and as a central location to document technical information.

Συγγραφείς: Frans Pop
Συντηρητής: Debian Installer team
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα:

HTML online

DocBook XML source online


dbconfig-common documentation

This document is intended for package maintainers who maintain packages that require a working database. Instead of implementing the required logic themselves they can rely on dbconfig-common to ask the right questions during install, upgrade, reconfigure and deinstall for them and create and fill the database.

Συγγραφείς: Sean Finney and Paul Gevers
Συντηρητής: Paul Gevers
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian dbconfig-common
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος SGML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.

Additional also the design document is available.

dbapp-policy

A proposed policy for packages that depend on a working database.

Συγγραφείς: Sean Finney
Συντηρητής: Paul Gevers
Κατάσταση: draft
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian dbconfig-common
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος SGML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.