[ previous ] [ Contents ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ next ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)
Chapter 2 - Βασικές Ρυθμίσεις


2.1 Το αρχείο /etc/apt/sources.list

Σαν μέρος της λειτουργίας του, το APT καταχωρεί σε αρχείο, ένα κατάλογο με τις 'πηγές', από τις οποίες μπορούν να αποκτώνται πακέτα. Αυτό το αρχείο είναι το /etc/apt/sources.list.

Οι καταχωρήσεις σε αυτό το αρχείο συνήθως έχουν την ακόλουθη μορφή:

   deb http://host/debian distribution section1 section2 section3
   deb-src http://host/debian distribution section1 section2 section3

Οι παραπάνω καταχωρήσεις είναι φυσικά φανταστικές και δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Η πρώτη λέξη σε κάθε γραμμή, deb ή deb-src δείχνει το είδος της αρχείοθήκης: εάν δηλαδή περιέχει έτοιμα εκτελέσιμα πακέτα (deb), δηλαδή τα μεταγλωττισμένα πακέτα που χρησιμοποιούμε συνήθως, ή πηγαία πακέτα (deb-src), τα οποία αποτελούνται από τον πηγαίο κώδικα των προγραμμάτων, μαζί με το αρχείο ελέγχου του Debian (.dsc) καθώς και το αρχείο diff.gz που περιέχει τις αλλαγές που χρειάζονται, για να γίνει το πρόγραμμα κατάλληλο για τη διανομή Debian.

Συνήθως βρίσκουμε τα ακόλουθα στο προκαθορισμένο sources.list του Debian:

   # See sources.list(5) for more information, especialy
   # Remember that you can only use http, ftp or file URIs
   # CDROMs are managed through the apt-cdrom tool.
   deb http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   deb http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US main contrib non-free
   deb http://security.debian.org stable/updates main contrib non-free
   
   # Uncomment if you want the apt-get source function to work
   #deb-src http://http.us.debian.org/debian stable main contrib non-free
   #deb-src http://non-us.debian.org/debian-non-US stable/non-US

Αυτές είναι οι γραμμές που χρειάζονται σε μία βασική εγκατάσταση του Debian. Η πρώτη γραμμή deb μας κατευθύνει στην επίσημη αρχειοθήκη, η δεύτερη στην αρχειοθήκη εκτός Αμερικής και η τρίτη στην αρχειοθήκη των ενημερώσεων ασφαλείας του Debian.

Οι δύο τελευταίες γραμμές θεωρούνται σχόλια (έχουν ένα '#' μπροστά), έτσι το apt-get θα τις αγνοήσει. Αυτές είναι γραμμές deb-src, πράγμα που σημαίνει ότι μας κατευθύνουν στα πηγαία πακέτα του Debian. Αν κατεβάζετε συχνά πηγαίο κώδικα προγραμμάτων για δοκιμαστικούς σκοπούς ή για επανασύνθεσή τους, αφαιρέστε το '#' μπροστά από αυτές.

Το αρχείο /etc/apt/sources.list μπορεί να περιέχει διάφορους τύπους γραμμών. Το APT γνωρίζει πως να αντιμετωπίζει αρχειοθήκες τύπου http, ftp, file (τοπικά αρχεία π.χ. ένας φάκελος που περιέχει προσαρτημένο ένα σύστημα αρχείων ISO9660) και ssh, απ` όσο γνωρίζω.

Μην ξεχάσετε να εκτελέσετε την εντολή apt-get update αφού τροποποιήσετε το αρχείο /etc/apt/sources.list. Αυτή η ενέργεια πρέπει να γίνει για να μπορέσει το APT να αποκτήσει τον κατάλογο των διαθέσιμων πακέτων από τις πηγές που του έχετε καθορίσει.


2.2 Πώς να χρησιμοποιήσετε το APT τοπικά

Ας υποθέσουμε ότι έχετε αρκετά πακέτα .deb, τα οποία θέλετε να εγκαταστήσετε χρησιμοποιώντας το APT, έτσι ώστε οι εξαρτήσεις τους να επιλυθούν αυτόματα.

Για να το κάνετε αυτό, δημιουργήστε έναν φάκελο και τοποθετείστε σε αυτόν όλα τα αρχεία .deb, για τα οποία θέλετε να δημιουργήσετε κατάλογο. Για παράδειγμα:

   # mkdir /root/debs

Μπορείτε να τροποποιήσετε τους προσδιορισμούς που υπάρχουν στα αρχεία ελέγχου των πακέτων χρησιμοποιώντας ένα αρχείο παράκαμψης. Μέσα σε αυτό το αρχείο μπορείτε να καθορίσετε μερικές παραμέτρους, ώστε να παρακάμψετε αυτές που έρχονται με το πακέτο. Μοιάζει κάπως με το ακόλουθο:

   package priority section

όπου package είναι το όνομα του πακέτου, η προτεραιότητα μπορεί να είναι χαμηλή(low), μεσαία (medium) ή υψηλή(high) και section ο τομέας στον οποίο ανήκει το πακέτο. Το όνομα του αρχείου δεν έχει σημασία, αφού θα πρέπει να το περάσετε ως ορισμό στο dpkg-scanpackages αργότερα. Αν δεν θέλετε να γράψετε ένα αρχείο παράκαμψης, απλώς χρησιμοποιήστε την παράμετρο /dev/null κατά την εκτέλεση του dpkg-scanpackages.

Ενώ βρίσκεστε στον κατάλογο /root δώστε την εντολή:

   # dpkg-scanpackages debs file | gzip > debs/Packages.gz

Όπου file είναι το όνομα του αρχείου παράκαμψης. Η εντολή δημιουργεί το αρχείο Packages.gz το οποίο περιέχει διάφορες πληροφορίες σχετικά με τα πακέτα, οι οποίες χρησιμοποιούνται από το APT. Τελικά, για να χρησιμοποιήσετε τα πακέτα προσθέστε (στο sources.list):

   deb file:/root debs/

Μετά από αυτό, απλά χρησιμοποιήστε την εντολή APT ως συνήθως. Μπορείτε ακόμα να δημιουργήσετε έναν αποθηκευτικό χώρο για πηγαίο κώδικα. Για να το κάνετε αυτό, χρησιμοποιήστε την ίδια διαδικασία, αλλά θυμηθείτε ότι πρέπει να έχετε τα αρχεία .orig.tar.gz, .dsc και .diff.gz στον κατάλογο και πρέπει να χρησιμοποιήσετε το Sources.gz αντί του Packages.gz. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιείται είναι και αυτό διαφορετικό. Είναι το dpkg-scansources. Η εντολή θα μοιάζει κάπως έτσι:

   # dpkg-scansources debs | gzip > debs/Sources.gz

Παρατηρείστε ότι η dpkg-scansources δεν χρειάζεται ένα αρχείο παράκαμψης. Η γραμμή του sources.list είναι:

   deb-src file:/root debs/

2.3 Αποφασίζοντας ποια πηγή είναι η καλύτερη ώστε να περιληφθεί στο αρχείο sources.list: netselect, netselect-apt

Ένα πολύ συχνό ερώτημα που απασχολεί, κυρίως, τους νέους χρήστες, είναι: "ποιός καθεπτρισμός του Debian να περιληφθεί στο sources.list;". Υπάρχουν πολλοί τρόποι να αποφασίσετε τον καθεπτρισμό. Οι πιο έμπειροι πιθανώς να έχουν κάποια δέσμη ενεργειών η οποία μετρά το χρόνο ping όλων των διαφορετικών mirrors. Αλλά υπάρχει ένα πρόγραμμα που το κάνει αυτό για εμάς: το netselect.

Για να εγκαταστήσετε το netselect, δώστε:

   # apt-get install netselect

Η εκτέλεση της εντολής αυτής χωρίς παραμέτρους, εμφανίζει την βοήθεια. Αν την τροφοδοτήσετε με ένα κατάλογο καθέπτρισμών διαχωρισμένο με κενά, θα επιστρέψει μια βαθμολογία και ένας από τους καθεπτρισμούς. Αυτή η βαθμολογία υπολογίζει τον εκτιμώμενο χρόνο ping και τον αριθμό των hops (τους υπολογιστές από τους οποίους θα περάσει μια αναζήτηση στο δίκτυο έως ότου να φτάσει στον προορισμό της) και είναι αντιστρόφως ανάλογη της εκτιμώμενης ταχύτητας 'κατεβάσματος' (όσο μικρότερη τόσο καλύτερη). Ο καθεπτρισμός που επιστρέφεται είναι αυτός με τη χαμηλότερη βαθμολογία (ολόκληρη η βαθμολογία μπορεί να εμφανιστεί εάν προσθέσετε την παράμετρο -vv). Δείτε αυτό το παράδειγμα:

   # netselect ftp.debian.org http.us.debian.org ftp.at.debian.org download.unesp.br ftp.debian.org.br
    365 ftp.debian.org.br
   #

Αυτό σημαίνει ότι, από τους καθεπτρισμούς που καθορίσαμε ως παραμέτρους του netselect, το ftp.debian.org.br ήταν το καλύτερο, με βαθμολογία 365. (Προσοχή!! Αυτό έγινε στον υπολογιστή μου και καθώς η τοπολογία δικτύου είναι πολύ διαφορετική ανάλογα με το σημείο επαφής, η τιμή αυτή δεν είναι απαραίτητα η σωστή ταχύτητα και σε άλλους υπολογιστές).

Τώρα, απλά βάλτε το πιο γρήγορο mirror που βρέθηκε από το netselect στο αρχείο /etc/apt/sources.list (δείτε και το Το αρχείο /etc/apt/sources.list, Section 2.1) και ακολουθήστε τις συμβουλές στο Διαχείριση Πακέτων, Chapter 3.

Σημείωση: η λίστα με τα mirrors μπορεί πάντα να βρεθεί στο αρχείο http://www.debian.org/mirror/mirrors_full.

Αρχίζοντας με την έκδοση 0.3, το πακέτο netselect περιλαμβάνει τη δέσμη ενεργειών netselect-apt, η οποία κάνει την παραπάνω διαδικασία αυτόματα. Απλώς εισάγετε το distribution tree ως παράμετρο (το προεπιλεγμένο είναι stable) και το αρχείο sources.list θα δημιουργηθεί με τα καλύτερα και μη Αμερικάνικα mirrors και θα σωθεί στον τρέχοντα κατάλογο. Το παρακάτω παράδειγμα δημιουργεί ένα αρχείο sources.list της σταθερής διανομής:

   # ls sources.list
   ls: sources.list: File or directory not found
   # netselect-apt stable
   (...)
   # ls -l sources.list
   sources.list
   #

Θυμηθείτε: το αρχείο sources.list δημιουργείται στον τρέχοντα κατάλογο και πρέπει να μεταφερθεί τον κατάλογο /etc/apt.

Λοιπόν, ακολουθείστε τις συμβουλές στο Διαχείριση Πακέτων, Chapter 3.


2.4 Προσθέτοντας ένα CD-ROM στο αρχείο sources.list

Αν προτιμάτε να χρησιμοποιήσετε το CD-ROM σας για να εγκαταστήσετε πακέτα ή για να αναβαθμίσετε το σύστημά σας αυτόματα με τη χρήση του APT, μπορείτε να το βάλετε στο αρχείο σας sources.list. Για να το κάνετε αυτό, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα apt-cdrom με τον ακόλουθο τρόπο:

   # apt-cdrom add

με το CD-ROM του Debian στο δίσκο. Θα προσαρτήσει το CD-ROM και αν είναι ένα έγκυρο CD του Debian θα ψάξει για πληροφορίες πακέτων στο δίσκο. Εαν η ρύθμιση του CD-ROM σας είναι λίγο ασυνήθιστη, μπορείτε ακόμα να χρησιμοποιήσετε τις παρακάτω επιλογές:

   -h      - program help
   -d directory - CD-ROM mount point
   -r      - Rename a recognized CD-ROM
   -m      - No mounting
   -f      - Fast mode, don't check package files
   -a      - Thorough scan mode

Για παράδειγμα:

   # apt-cdrom -d /home/kov/mycdrom add

Μπορείτε ακόμα να αναγνωρίσετε ένα CD-ROM, χωρίς να προστεθεί στη λίστα σας:

   # apt-cdrom ident

Σημειώστε ότι αυτό το πρόγραμμα δουλεύει μόνο εάν το CD-ROM σας είναι σωστά καθορισμένο στο /etc/fstab του συστήματός σας.


[ previous ] [ Contents ] [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ] [ 5 ] [ 6 ] [ 7 ] [ 8 ] [ 9 ] [ 10 ] [ next ]


APT HOWTO (Obsolete Documentation)

1.8.5 - July 2003

Gustavo Noronha Silva kov@debian.org
Aπόδοση στα Ελληνικά Στεφανάτος Κώστας costas@step.gr