Product SiteDocumentation Site

9.9. سهمیه‌بندی

سیستم سهمیه‌بندی امکان محدودسازی فضای دیسک موجود را برای کاربران و گروه‌ها فراهم می‌سازد. برای تنظیم آن، باید کرنلی داشته باشید که آن را پشتیبانی کند (با گزینه CONFIG_QUOTA کامپایل شده باشد) - که در مورد کرنل‌های دبیان صادق است. نرم‌افزار مدیریت سهمیه در بسته دبیان quota پیدا می‌شود.
برای فعال‌سازی سهمیه‌بندی در یک فایل‌سیستم، باید گزینه‌های usrquota و grpquota در فایل /etc/fstab را برای سهمیه‌بندی کاربران و گروه‌ها مشخص کنید. راه‌اندازی مجدد رایانه منجر به بروزرسانی این سهمیه‌بندی در غیاب فعالیت دیسک می‌شود (یک شرایط لازم برای محاسبه دقیق فضای مصرفی دیسک).
دستور edquota user یا edquota -ggroup امکان ویرایش سهمیه‌بندی فعلی بر اساس ظرفیت موجود در دیسک را فراهم می‌سازد.
سیستم سهمیه‌بندی به شما امکان تنظیم چهار محدودیت را می‌دهد؛
یک حد “soft” به صورت موقت می‌تواند تجاوز کند؛ در این حالت با استفاده از دستور warnquota که معمولا توسط cron فراخوانی می‌شود به کاربر اخطار ظرفیت دیسک داده می‌شود. یک حد “hard” هیچگاه نمی‌تواند تجاوز کند: سیستم به رد تمام عملیاتی می‌پردازد که منجر به گذشتن از سهمیه مجاز “hard” باشد.
با استفاده از دستور edquota -t، می‌توانید یک “بازه محدود” حداکثری که حد نرم از آن عبور کند را تعریف کنید. پس از این بازه، یک حد نرم مانند یک حد سخت در نظر گرفته می‌شود و کاربر مجبور است فضای دیسک را کاهش دهد تا بتواند اطلاعات جدید روی آن ذخیره کند.