Product SiteDocumentation Site

Dodatek B. Krótki kurs dokształcający

Nawet jeśli ta książka jest przede wszystkim ukierunkowana na administratorów i użytkowników zaawansowanych, to nie chcielibyśmy stawiać poza nawiasem zmotywowanych nowicjuszy. Ten dodatek będzie więc kursem instruktażowym (ang. crash-course), opisującym podstawowe pojęcia związane z obsługą komputera w systemie Unix.

B.1. Powłoka i polecenia podstawowe

Każdy administrator w świecie Uniksa – wcześniej czy później – musi użyć linii poleceń; na przykład w sytuacji, gdy system nie wystartuje w zwykły sposób, a dostarczy tylko interfejsu linii poleceń w trybie ratunkowym. W takim przypadku, umiejętność posługiwania się interfejsem tekstowym, jest podstawową umiejętnością warunkująca przetrwanie i pozwalającą (prawdopodobnie) na odzyskanie systemu.
Ta sekcja daje tylko szybkie spojrzenie na polecenia, które w rzeczywistości mają wiele opcji nie opisanych tutaj. Proszę więc odnieść się do obfitej dokumentacji poleceń, opisanych na odpowiednich stronach podręczników (ang. man pages).

B.1.1. Przeglądanie drzewa katalogów i zarządzanie plikami

Once a session is open, the pwd command (which stands for print working directory) displays the current location in the filesystem. The current directory is changed with the cd directory command (cd is for change directory). The parent directory is always called .. (two dots), whereas the current directory is also known as . (one dot). The ls command allows listing the contents of a directory. If no parameters are given, it operates on the current directory.
$ pwd
/home/rhertzog
$ cd Desktop
$ pwd
/home/rhertzog/Desktop
$ cd .
$ pwd
/home/rhertzog/Desktop
$ cd ..
$ pwd
/home/rhertzog
$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates
Documents Music   Public  Videos
A new directory can be created with mkdir directory, and an existing (empty) directory can be removed with rmdir directory. The mv command allows moving and/or renaming files and directories; removing a file is achieved with rm file.
$ mkdir test
$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music   Public  test
$ mv test new
$ ls
Desktop  Downloads new    Public   Videos
Documents Music   Pictures Templates
$ rmdir new
$ ls
Desktop  Downloads Pictures Templates Videos
Documents Music   Public

B.1.2. Wyświetlanie i modyfikowanie plików tekstowych

Polecenie cat plik (mające, w założeniu, podłączać pliki do standardowego wyjścia urządzenia) odczytuje plik i wyświetla jego zawartość w terminalu. Jeśli plik jest zbyt duży, użyj programu pager, takiego jak less (lub more), aby wyświetlić go strona po stronie.
The editor command starts a text editor (such as vi or nano) and allows creating, modifying and reading text files. The simplest files can sometimes be created directly from the command interpreter thanks to redirection: echo "text" >file creates a file named file with “text” as its contents. Adding a line at the end of this file is possible too, with a command such as echo "moretext" >>file. Note the >> in this example.

B.1.3. Wyszukiwanie plików i wyszukiwanie wewnątrz plików

The find directory criteria command looks for files in the hierarchy under directory according to several criteria. The most commonly used criterion is -name name: that allows looking for a file by its name.
Polecenie grep wyrażenie pliki przeszukuje zawartość plików i wyodrębnmia linie pasujące do wyrażenia regularnego (zobacz zakładka boczna BACK TO BASICS Regular expression. Dodanie opcji -r, podanej jako parametr, umożliwia rekursywne wyszukiwanie we wszystkich plikach zawartych w katalogu. Pozwala to na poszukiwanie pliku, gdy znana jest tylko jego część.

B.1.4. Zarządzanie procesami

Polecenie ps aux wyszczególnia procesy aktualnie uruchomione w systemie i pozwala je zidentyfikować, pokazując ich pid (ang. process id - id procesu). Jak tylko znany jest pid procesu, możemy do niego wysłać (jeśli ten proces należy do bieżącego użytkownika) polecenie kill-sygnał pid, które wysyła do niego sygnał. Istnieje wiele sygnałów; najczęściej używanymi są: TERM (żądanie zakończenia procesu z gracją), i KILL (wymuszone 'zabicie' procesu).
The command interpreter can also run programs in the background if the command is followed by a “&”. By using the ampersand, the user resumes control of the shell immediately even though the command is still running (hidden from the user; as a background process). The jobs command lists the processes running in the background; running fg %job-number (for foreground) restores a job to the foreground. When a command is running in the foreground (either because it was started normally, or brought back to the foreground with fg), the Control+Z key combination pauses the process and resumes control of the command-line. The process can then be restarted in the background with bg %job-number (for background).

B.1.5. Informacja systemowa: Pamięć, Przestrzeń dyskowa, Tożsamość

The free command displays information on memory; df (disk free) reports on the available disk space on each of the disks mounted in the filesystem. Its -h option (for human readable) converts the sizes into a more legible unit (usually mebibytes or gibibytes). In a similar fashion, the free command supports the -m and -g options, and displays its data either in mebibytes or in gibibytes, respectively.
$ free
       total    used    free   shared buff/cache  available
Mem:    16279260   5910248   523432   871036   9845580   9128964
Swap:   16601084   240640  16360444
$ df
Filesystem        1K-blocks   Used Available Use% Mounted on
udev            8108516     0  8108516  0% /dev
tmpfs            1627928  161800  1466128 10% /run
/dev/mapper/vg_main-root 466644576 451332520 12919912 98% /
tmpfs            8139628  146796  7992832  2% /dev/shm
tmpfs             5120     4   5116  1% /run/lock
tmpfs            8139628     0  8139628  0% /sys/fs/cgroup
/dev/sda1          523248   1676  521572  1% /boot/efi
tmpfs            1627924    88  1627836  1% /run/user/1000
The id command displays the identity of the user running the session, along with the list of groups they belong to. Since access to some files or devices may be limited to group members, checking available group membership may be useful.
$ id
uid=1000(rhertzog) gid=1000(rhertzog) groups=1000(rhertzog),24(cdrom),25(floppy),27(sudo),29(audio),30(dip),44(video),46(plugdev),108(netdev),109(bluetooth),115(scanner)