Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Obsolete Documentation

Historical documents

The documents listed below were either written a long time ago and are not up to date or have been written for previous versions of Debian and have not been updated to current versions. Their information is outdated, but may still be of interest to some.

The documents that have lost their relevance and serve no purpose any more, have had their references removed, but the source code for many of these obsolete manuals can be found on the DDP's attic.

User oriented documentation

dselect Documentation for Beginners

This file documents dselect for first-time users, and is intended to help in getting Debian installed successfully. It makes no attempt to explain everything, so when you first meet dselect, work through the help screens.

Συγγραφείς: Stéphane Bortzmeyer
Συντηρητής: (?)
Κατάσταση: stalled: aptitude has replaced dselect as the standard Debian package management interface
Διαθεσιμότητα:
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


User's Guide

This User's Guide is nothing but a reformatted Progeny User's Guide. Contents are adjusted for the standard Debian system.

Over 300 pages with a good tutorial to start using the Debian system from GUI desktop and shell command line.

Συγγραφείς: Progeny Linux Systems, Inc.
Συντηρητής: Osamu Aoki (青木 修)
Κατάσταση: Useful itself as a tutorial. Written for the woody release, getting obsolete.
Διαθεσιμότητα:
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian Tutorial

This manual is for a new Linux user, to help such a user get acquainted with Linux once they have installed it, or for a new Linux user on a system which someone else is administering.

Συγγραφείς: Havoc Pennington, Oliver Elphick, Ole Tetlie, James Treacy, Craig Sawyer, Ivan E. Moore II
Εκδότες: Havoc Pennington
Συντηρητής: (?)
Κατάσταση: stalled; incomplete; probably obsoleted by Debian Reference
Διαθεσιμότητα: not yet complete
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian GNU/Linux: Guide to Installation and Usage

A manual, oriented towards the end-user.

Συγγραφείς: John Goerzen, Ossama Othman
Εκδότες: John Goerzen
Κατάσταση: ready (but it is for potato)
Διαθεσιμότητα: Πακέτο Debian (αρχειοθετημένο) debian-guide

Debian User Reference Manual

This manual provides at least an overview of everything a user should know about their Debian GNU/Linux system (i.e. setting up X, how to configure network, accessing floppy disks, etc.). It is intended to bridge the gap between the Debian Tutorial and the detailed manual and info pages supplied with each package.

It is also intended to give some idea of how to combine commands, on the general Unix principle, that there is always more than one way to do it.

Συγγραφείς: Ardo van Rangelrooij, Jason D. Waterman, Havoc Pennington, Oliver Elphick, Bruce Evry, Karl-Heinz Zimmer
Εκδότες: Thalia L. Hooker, Oliver Elphick
Συντηρητής: (?)
Κατάσταση: stalled and quite incomplete; probably obsoleted by Debian Reference
Διαθεσιμότητα:
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian System Administrator's Manual

This document is mentioned in the introduction of the Policy manual. It covers all system administration aspects of a Debian system.

Συγγραφείς: Tapio Lehtonen
Συντηρητής: (?)
Κατάσταση: stalled; incomplete; probably obsoleted by Debian Reference
Διαθεσιμότητα: not yet available
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian Network Administrator's Manual

This manual covers all network administration aspects of a Debian system.

Συγγραφείς: Ardo van Rangelrooij, Oliver Elphick, Duncan C. Thomson, Ivan E. Moore II
Συντηρητής: (?)
Κατάσταση: stalled; incomplete; probably obsoleted by Debian Reference
Διαθεσιμότητα: not yet available
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


The Linux Cookbook

A hands-on reference guide to the Debian GNU/Linux system that shows, in over 1,500 recipes, how to use it for everyday activities — from working with text, images, and sound to productivity and networking issues. Like the software the book describes, the book is copylefted and its source data is available.

Συγγραφείς: Michael Stutz
Κατάσταση: published; written for woody, getting obsolete
Διαθεσιμότητα: Πακέτο Debian (αρχειοθετημένο) linuxcookbook

from the author

APT HOWTO

This manual tries to be a quick but complete source of information about the APT system and its features. It contains much information about the main uses of APT and many examples.

Συγγραφείς: Gustavo Noronha Silva
Συντηρητής: Gustavo Noronha Silva
Κατάσταση: ready
Διαθεσιμότητα: Πακέτο του Debian apt-howto
Τελευταία έκδοση:

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.

Developer documentation

Introduction: Making a Debian Package

Introduction on how to create a .deb, using debmake.

Συγγραφείς: Jaldhar H. Vyas
Κατάσταση: stalled, obsoleted by New Maintainers' Guide
Διαθεσιμότητα: HTML online

Debian Programmers' Manual

Helps new developers to create a package for the Debian GNU/Linux system.

Συγγραφείς: Igor Grobman
Κατάσταση: obsoleted by New Maintainers' Guide
Διαθεσιμότητα:
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.


Debian Packaging Manual

This manual describes the technical aspects of creating Debian binary and source packages. It also documents the interface between dselect and its access method scripts. It does not deal with the Debian Project policy requirements, and it assumes familiarity with dpkg's functions from the system administrator's perspective.

Συγγραφείς: Ian Jackson, Klee Dienes, David A. Morris, Christian Schwarz
Κατάσταση: Parts that were de facto policy were merged into debian-policy.
Διαθεσιμότητα: Πακέτο Debian (αρχειοθετημένο) packaging-manual

Miscellaneous documentation

Debian Repository HOWTO

This document explains how Debian repositories work, how to create them, and how to add them to the sources.list correctly.

Συγγραφείς: Aaron Isotton
Συντηρητής: Aaron Isotton
Κατάσταση: ready (?)
Διαθεσιμότητα:
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]
 • Γαλλικά: [HTML]
 • Γερμανικά: [HTML]
 • Ουκρανικά: [HTML]
 • Ινδικά Tamil: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος XML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.

Debian SGML/XML HOWTO

This HOWTO contains practical information about the use of SGML and XML on a Debian operating system.

Συγγραφείς: Stephane Bortzmeyer
Συντηρητής: Stephane Bortzmeyer
Κατάσταση: stalled, obsolete
Διαθεσιμότητα:
Τελευταία έκδοση:
 • Αγγλικά: [HTML]

Ο πιο πρόσφατος SGML πηγαίος κώδικας είναι διαθέσιμος μέσω του αποθετηρίου Git.