குறிப்பு: The முதல் ஆவணம் இம்மொழிபெயர்ப்பைக் காட்டிலும் புதிதாப உள்ளது.

Introduction to Debian

டெபியன் பற்றி.

கட்டற்ற என்பதன் பொருள் என்ன.

டெபியனைத் தேர்வு செய்யவேண்டியதன் காரணங்கள்.

டெபியன் நிறுவனத்தின் கட்டமைப்பு.

டெபியன் தேடுப் பொறிதனை பயன்படுத்துதற்கானக் குறிப்புகள்.

பன்மொழியில் கிடைக்கக் கூடிய பக்கங்கள் பற்றிய விவரம்.