Προσοχή! Αυτή η μετάφραση είναι πολύ παλιά, παρακαλώ δείτε το αυθεντικό κείμενο.

Άδεια των σελίδων WWW του Debian

Copyright © 1997-2018 Software in the Public Interest, Inc.
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Αυτό το υλικό μπορεί να διανεμηθεί μόνο κάτω απο τους όρους και τις συνθήκες που περιγράφονται στην Open Publication License, Draft v1.0 ή νεώτερο (μπορείτε να διαβάσετε ένα τοπικό αντίγραφο, η νεώτερη έκδοση είναι συνήθως διαθέσιμη στην ηλ. διεύθυνση http://www.opencontent.org/openpub/).

“Το όνομα Debian”, το Debian Logo, “το όνομα Open Hardware”, και το Open Hardware Logo είναι σήματα κατατεθέντα του Software in the Public Interest, Inc.