Σημείωση: To αυθεντικό είναι νεώτερο από την παρούσα μετάφραση.

Άδεια Χρήσης των Ιστοσελίδων του Debian

Copyright © 1997-2021 Software in the Public Interest, Inc. και άλλοι
Μπορείτε να επικοινωνήσετε με το SPI στην διεύθυνση:
1732 1st Ave #20327
New York, NY 10128-5177
United States

Από τις 25 Ιανουαρίου του 2012, το καινούριο υλικό μπορεί να αναδιανεμηθεί και/ή να τροποποιηθεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας MIT (Expat) License (που διατίθεται συνήθως στον σύνδεσμο http://www.jclark.com/xml/copying.txt) ή, αν το επιλέξετε, της άδειας GNU General Public License· είτε την έκδοση 2 της Άδειας ή (αν το επιλέξετε) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση (η πιο πρόσφατη έκδοση είναι συνήθως διαθέσιμη στην ιστοσελίδα https://www.gnu.org/licenses/gpl.html).

Είναι σε εξέλιξη το έργο να καταστεί και το παλιότερο υλικό συμβατό με τις άδειες που αναφέρθηκαν παραπάνω. Μέχρι τότε, παρακαλούμε αναφερθείτε στους ακόλουθους όρους της Open Publication License.

Αυτό το υλικό μπορεί να αναδιανεμηθεί μόνο υποκείμενο στους όρους και συνθήκες που που τίθενται στην Open Publication License, Draft v1.0 ή μεταγενέστερη (μπορείτε να διαβάσετε το τοπικό αντίγραφο, η πιο πρόσφατη έκδοση είναι συνήθως διαθέσιμη στη σελίδα http://www.opencontent.org/openpub/).

Το “Debian” και το λογότυπο του Debian είναι εμπορικά σήματα του Software in the Public Interest, Inc.