Εκδοχές ] [ Debian για PowerPC ] [ Ανάπτυξη ] [ Τεκμηρίωση ] [ Εγκατάσταση ]

Debian GNU/Linux PowerPC CHRP Page

Download

To install Debian GNU/Linux 3.0 on a CHRP system download the following files:

Useful links