A.2. Khởi động trình cài đặt

The debian-cd team provides builds of installation images using debian-installer on the Debian CD/DVD page. For more information on where to get installation images, see Phần 4.1, “Official Debian GNU/Linux installation images”.

Some installation methods require other images than those for optical media. Phần 4.2.1, “Where to Find Installation Files” explains how to find images on Debian mirrors.

Những tiết đoạn phụ dưới đây cung cấp chi tiết về ảnh nào bạn nên lấy để thực hiện mỗi phương pháp cài đặt.

A.2.1. Optical disc

The netinst CD image is a popular image which can be used to install bullseye with the debian-installer. This installation method is intended to boot from the image and install additional packages over a network; hence the name netinst. The image has the software components needed to run the installer and the base packages to provide a minimal bullseye system. If you'd rather, you can get a full size CD/DVD image which will not need the network to install. You only need the first image of such set.

Download whichever type you prefer and burn it to an optical disc. To boot the disc, you may need to change your BIOS/UEFI configuration, as explained in Phần 3.6.1, “Invoking the BIOS/UEFI Set-Up Menu”.

A.2.2. Thanh bộ nhớ USB

Cũng có thể cài đặt từ thiết bị lưu trữ USB rời. Chẳng hạn, một dây khoá USB có thể làm vật chứa cài đặt Debian hữu ích mà bạn có thể mang đến khắp chốn.

The easiest way to prepare your USB memory stick is to download any Debian CD or DVD image that will fit on it, and write the image directly to the memory stick. Of course this will destroy anything already on the stick. This works because Debian CD/DVD images are isohybrid images that can boot both from optical and USB drives.

Có một số phương pháp khác, dẻo hơn, để thiết lập thanh bộ nhớ để dùng debian-installer, cũng có thể làm cho nó hoạt động được với thanh bộ nhớ nhỏ hơn. Để tìm chi tiết, xem Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB”.

While booting from USB storage is quite common on UEFI systems, this is somewhat different in the older BIOS world. Some BIOSes can boot USB storage directly, and some cannot. You may need to configure your BIOS/UEFI to enable USB legacy support or Legacy support. The boot device selection menu should show removable drive or USB-HDD to get it to boot from the USB device. For helpful hints and details, see Phần 5.1.1, “Khởi động từ thanh bộ nhớ USB”.

A.2.3. Khởi động từ mạng

Cũng có thể khởi động debian-installer một cách hoàn toàn từ mạng. Mỗi phương pháp khởi động từ mạng phụ thuộc vào kiến trúc và thiết lập khởi động mạng riêng của bạn. Những tập tin nằm trong thư mục netboot/ có thể được dùng để khởi động debian-installer từ mạng.

Cách thiết lập dễ nhất rất có thể là việc khởi động từ mạng kiểu PXE. Hãy giải nén (gunzip và bỏ .tar) tập tin netboot/pxeboot.tar.gz vào thư mục /srv/tftp hoặc nơi nào thích hợp với trình phục vụ tftp của bạn. Thiết lập trình phục vụ DHCP để gởi tên tập tin pxelinux.0 đến máy khách, và với may mắn, mọi thứ sẽ hoạt động được. Để tìm chỉ dẫn chi tiết, xem Phần 4.5, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

A.2.4. Khởi động từ đĩa cứng

It's possible to boot the installer using no removable media, but just an existing hard disk, which can have a different OS on it. Download hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, and a Debian CD/DVD image to the top-level directory of the hard disk. Make sure that the image has a filename ending in .iso. Now it's just a matter of booting linux with the initrd. Phần 5.1.5, “Booting from Linux using GRUB explains one way to do it.