Chương 3. Trước khi cài đặt Debian GNU/Linux

Mục lục

3.1. Toàn cảnh tiến trình cài đặt
3.2. Sao lưu mọi dữ liệu đã có đi !
3.3. Thông tin cần thiết
3.3.1. Tài liệu hướng dẫn
3.3.2. Tìm nguồn thông tin về phần cứng
3.3.3. Khả năng tương thích của phần cứng
3.3.4. Thiết lập mạng
3.4. Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu
3.5. Phân vùng sẵn cho hệ thống đa khởi động
3.6. Phần cứng cài đặt sẵn và thiết lập hệ điều hành
3.6.1. Invoking the BIOS/UEFI Set-Up Menu
3.6.2. Chọn thiết bị khởi động
3.6.3. Systems with UEFI firmware
3.6.4. Secure boot
3.6.5. Disabling the Windows fast boot/fast startup feature
3.6.6. Vấn đề phần cứng cần theo dõi

Chương này diễn tả cách chuẩn bị để cài đặt hệ thống Debian, trước khi bạn ngay cả khởi động trình cài đặt. Gồm có tiến trình sao lưu dữ liệu, tập hợp thông tin về phần cứng, và tìm thông tin khác nào cần thiết.