glossari

ACPI

Advanced Configuration and Power Interface (Configuració avançada i interfície d'energia)

ALSA

Advanced Linux Sound Architecture (Arquitecutra avançada de so de Linux)

BD

Disc Blu-ray

CD

Compact Disc (Disc compacte)

CD-ROM

Disc compacte de només lectura

DHCP

Protocol dinàmic de configuració de màquina

DLBD

Disc Blu-ray de dues capes

DNS

Domain Name System (Sistema de noms de domini)

DVD

Digital Versatile Disc

GIMP

GNU Image Manipulation Program (Programa de manipulació d'imatges de GNU)

GNU

GNU's Not Unix (GNU no és Unix)

GPG

GNU Privacy Guard

LDAP

Lightweight Directory Access Protocol (Protocol lleuger d'accés al directori)

LSB

Linux Standard Base

LVM

Logical Volume Manager (Gestor de volums lògics)

MTA

Mail Transport Agent (Agent de transport de correu)

NBD

Network Block Device (Dispositiu de blocs en xarxa)

NFS

Network File System (Sistema de fitxers en xarxa)

NIC

Network Interface Card (Targeta d'interfície de xarxa)

NIS

Network Information Service (Servei d'informació de xarxa)

PHP

PHP: Processador d'hipertext

RAID

Redundant Array of Independent Disks (Matriu redundant de discs independents)

SATA

Serial Advanced Technology Attachment (Tecnologia avançada d'accessoris en sèrie)

SSL

Secure Sockets Layer (Capa de connexió segura)

TLS

Transport Layer Security (Capa de seguretat de transport)

UEFI

Unified Extensible Firmware Interface (Interfície unificada i extensible de microprogramari)

USB

Universal Serial Bus (Bus sèrie universal)

UUID

Universally Unique Identifier (Identificador únic universal)

WPA

Wi-Fi Protected Access (Accés protegit a Wi-Fi)