4.3. Προετοιμασία των αρχείων για Εκκίνηση από Σκληρό Δίσκο

O εγκαταστάτης μπορεί να ξεκινήσει χρησιμοποιώντας αρχεία εκκίνησης τοποθετημένα σε ένα υπάρχον τμήμα του σκληρού δίσκου και που ενεργοποιούνται είτε μέσα από ένα άλλο λειτουργικό σύστημα είτε καλώντας έναν φορτωτή εκκίνησης (boot loader) κατευθείαν από το BIOS. Σε σύγχρονα συστήματα UEFI, ο πυρήνας μπορεί να εκκινηθεί απευθείας απο την κατάτμηση UEFI χωρίς την ανάγκη ενός φορτωτή εκκίνησης.

Μια πλήρης,«καθαρά δικτυακή» εγκατάσταση μπορεί να γίνει χρησιμοποιώντας αυτή την τεχνική. Κάτι τέτοιο παρακάμπτει όλες τις δυσκολίες των αφαιρέσιμων μέσων, όπως την εύρεση και εγγραφή εικόνων CD/DVD.