D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc

Bản cài đặt chuẩn trên máy kiểu amd64, gồm các gói chuẩn và dùng hạt nhân phiên bản mặc định, chiếm 933 MB sức chứa trên đĩa. Còn một bản cài đặt tối thiểu, không có công việc Hệ thống chuẩn được chọn, chiếm 701 MB.

[Quan trọng] Quan trọng

Trong cả hai trường hợp, số lượng này là sức chứa thật được dùng trên đĩa sau khi cài đặt xong và tập tin tạm thời nào được xoá. Số này cũng không tính tài nguyên thêm được chiếm bởi hệ thống tập tin, chẳng hạn cho các tập tin nhật ký. Có nghĩa là cần thiết sức chứa nhiều hơn, cả trong khi cài đặt lẫn khi sử dụng hệ thống hàng ngày.

Theo đây có bảng hiển thị các kích cỡ do trình aptitude thông báo cho những công việc được liệt kê trong trình tasksel. Ghi chú rằng một số công việc riêng có nội dung chung, vì vậy tổng số kích cỡ đã cài đặt của hai công việc với nhau có thể là nhỏ hơn tổng hai số đó.

Mặc định là trình cài đặt sẽ cài đặt môi trường làm việc GNOME, nhưng mà cũng có thể chọn môi trường làm việc khác, hoặc bằng cách sử dụng một của những ảnh đĩa CD đặc biệt, hoặc bằng cách ghi rõ môi trường làm việc đã muốn khi trình cài đặt khởi động (xem Phần 6.3.6.2, “Lựa chọn và Cài đặt Phần mềm”).

Ghi chú rằng bạn cần phải cộng các kích cỡ được liệt kê trong bảng này với kích cỡ của bản cài đặt chuẩn, khi tính kích cỡ của phân vùng. Phần lớn sức chứa được hiển thị trong cột Kích cỡ đã cài đặt sẽ nằm trong thư mục /usr/lib; sức chứa trong cột Kích cỡ tải về cần thiết (tạm thời) trong thư mục /var.

Công việc Kích cỡ đã cài đặt (MB) Kích cỡ tải về (MB) Sức chứa cần thiết để cài đặt (MB)
Môi trường làm việc      
  • GNOME (mặc định) 2724 785 3509
  • KDE Plasma 4244 1280 5524
  • Xfce 2342 657 2999
  • LXDE 2486 707 3193
  • MATE 2857 757 3614
  • Cinnamon 3824 1102 4926
Trình phục vụ Web 44 11 55
Trình phục vụ in 440 91 531
Trình phục vụ SSH 2 0 2

Nếu bạn cài đặt bằng ngôn ngữ khác tiếng Anh, tasksel có thể tự động cài đặt một công việc địa phương hoá, nếu có, cho ngôn ngữ của bạn (có một công việc dành cho tiếng Việt). Sức chứa cần thiết khác biệt giữa những ngôn ngữ khác nhau; bạn nên tính đến tổng là 350 MB để tải về và cài đặt công việc này.