1.5. Lấy Debian

Để tìm thông tin về cách tải Debian GNU/Linux xuống Internet hoặc từ họ có thể mua đĩa CD Debian chính thức, xem trang bản phát hành (distribution web page). Danh sách các máy nhân bản Debian (list of Debian mirrors) chứa bộ đầy đủ các máy nhân bản Debian chính thức, để cho bạn tìm dễ dàng máy gần nhất chỗ mình.

Rất dễ dàng nâng cấp Debian sau khi cài đặt. Thủ tục cài đặt sẽ giúp đỡ thiết lập hệ thống để cho bạn nâng cấp được một khi cài đặt hoàn toàn, nếu cần thiết.