4.2. Tải tập tin xuống máy nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (cũng nên là nhanh nhất), xem danh sách máy nhân bản Debian.

4.2.1. Tìm ảnh cài đặt ở đâu

Các ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian, trong thư mục debian/dists/buster/main/installer-i386/current/images/MANIFEST (bản kê khai) liệt kê mọi ảnh và mục đích tương ứng.