Chương 6. Sử dụng trình cài đặt Debian

Mục lục

6.1. Trình cài đặt hoạt động như thế nào
6.1.1. Using the graphical installer
6.2. Giới thiệu về thành phần
6.3. Sử dụng mỗi thành phần
6.3.1. Thiết lập trình cài đặt Debian và cấu hình phần cứng
6.3.2. Thiết lập Người dùng và Mật khẩu
6.3.3. Cấu hình Đồng hồ và Múi giờ
6.3.4. Phân vùng và chọn điểm lắp
6.3.5. Cài đặt Hệ thống Cơ bản
6.3.6. Cài đặt phần mềm thêm
6.3.7. Cho hệ thống khả năng khởi động
6.3.8. Cài đặt xong
6.3.9. Khắc phục sự số
6.3.10. Cài đặt qua mạng
6.4. Nạp phần vững bị thiếu
6.4.1. Chuẩn bị vật chứa
6.4.2. Phần vững và Hệ thống đã Cài đặt