6.4. Nạp phần vững bị thiếu

Như diễn tả trong Phần 2.2, “Thiết bị cần thiết phần vững”, một số thiết bị nào đó cũng yêu cầu nạp phần vững. Trong hậu hết trường hợp, thiết bị sẽ không hoạt động bằng cách nào cả nếu phần vững không sẵn sàng; đôi khi nó chỉ có chức năng cơ bản và yêu cầu phần vững để hiệu lực thêm tính năng.

Nếu một trình điều khiển thiết bị yêu cầu phần vững chưa sẵn sàng, debian-installer sẽ hiển thị một hộp thoại đề xuất nạp phần vững bị thiếu. Bật tùy chọn này thì debian-installer sẽ quét tất cả các thiết bị sẵn sàng tìm hoặc tập tin phần vững riêng hoặc gói chứa phần vững. Tìm được thì phần vững được sao chép vào vị trí đúng (/lib/firmware) và mô-đun trình điều khiển được nạp lại.

[Ghi chú] Ghi chú

Những thiết bị nào được quét và những hệ thống tập tin nào được hỗ trợ thì phụ thuộc vào kiến trúc, phương pháp cài đặt và giai đoạn cài đặt. Đặc biệt trong các giai đoạn cài đặt đầu tiên, việc nạp phần vững rất có thể thành công từ một đĩa mềm hay thanh USB có định dạng FAT. Trên kiến trúc i386 và amd64, cũng có thể nạp phần vững từ một bo mạch MMC hay SD.

Ghi chú rằng cũng có thể bỏ qua bước nạp phần vững nếu thiết bị vẫn còn chức năng, hoặc nếu thiết bị không cần trong khi cài đặt.

debian-installer only prompts for firmware needed by kernel modules loaded during the installation. Not all drivers are included in debian-installer, in particular radeon is not, so this implies that the capabilities of some devices may be no different at the end of the installation from what they were at the beginning. Consequently, some of your hardware may not be being used to its full potential. If you suspect this is the case, or are just curious, it is not a bad idea to check the output of the dmesg command on the newly booted system and search for firmware.

6.4.1. Chuẩn bị vật chứa

Ảnh đĩa CD chính thức không bao gồm phần vững không miễn phí. Phương pháp thông dụng nhất để nạp phần vững đó là từ các vật chứa tháo ra được như thanh USB. Ngoài ra, có thể tìm các bản CD không chính thức chứa phần vững không miễn phí từ https://cdimage.debian.org/cdimage/unofficial/non-free/cd-including-firmware/. Để chuẩn bị một thanh USB (hay vật chứa khác như phân vùng ổ cứng, hay đĩa mềm), các tập tin hay gói chứa phần vững phải được để trong thư mục gốc, hoặc một thư mục tên /firmware của hệ thống tập tin trên vật chứa đó. Hệ thống tập tin khuyến khích là FAT vì nó được hỗ trợ hoàn toàn trong các giai đoạn đầu tiên của việc cài đặt.

Kho nén chứa các gói hiện thời cho phần vững thường dùng nhất cũng sẵn sàng từ :

Chỉ nên tải về kho nén cho bản phát hành hiện thời, và giải nén nó vào hệ thống tập tin trên vật chứa.

Nếu kho nén không chứa phần vững yêu cầu, bạn cũng có thể tải gói phần vững riêng xuống (phần khác tự do của) kho gói. Toàn cảnh theo đây nên liệt kê phần lớn các gói phần vững sẵn sàng, nhưng không đảm bảo nó hoàn toàn, và nó cũng có thể chứa gói khác phần vững:

Cũng có thể sao chép vào vật chứa mỗi tập tin phần vững riêng. Tập tin riêng như vậy có thể sẵn sàng từ một hệ thống đã cài đặt trước, hay nhà sản xuất phần cứng.

6.4.2. Phần vững và Hệ thống đã Cài đặt

Bất cứ phần vững nào được nạp trong khi cài đặt thì được tự động sao chép vào hệ thống đã cài đặt. Trong phần lớn các trường hợp, thao tác sao chép này sẽ đảm bảo rằng thiết bị yêu cầu phần vững sẽ cũng hoạt động đúng sau khi khởi động lại máy vào hệ thống đã cài đặt. Tuy nhiên, nếu hệ thống đã cài đặt có chạy một phiên bản hạt nhân khác với trình cài đặt, cũng có thể là phần vững không nạp được do phiên bản bị đối xứng lệch.

Nếu phần vững đã được nạp từ một gói phần vững, debian-installer sẽ cũng cài đặt gói đó cho hệ thống đã cài đặt, và tự động thêm phần khác tự do của kho gói vào tập tin danh sách nguồn sources.list của chương trình Apt. Hữu ích vì phần vững nên được tự động cập nhật khi một phiên bản mới được phát hành.

Nếu bước nạp phần vững bị bỏ qua trong khi cài đặt, thiết bị liên quan rất có thể không hoạt động với hệ thống đã cài đặt đến khi (gói) phần vững được cài đặt một cách thủ công.

[Ghi chú] Ghi chú

Nếu phần vững đã được nạp từ các tập tin phần vững riêng, phần vững được sao chép vào hệ thống đã cài đặt sẽ không phải được tự động cập nhật nếu gói phần vững tương ứng (nếu sẵn sàng) không được cài đặt một khi cài đặt xong.