2.3. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết

Cần thiết ít nhất 44MB bộ nhớ và 850MB sức chứa còn rảnh trên đĩa để thực hiện một tiến trình cài đặt thông thường. Ghi chú rằng hai số này hơi tối thiểu. Để xem số lượng hiện thức hơn, xem Phần 3.4, “Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu”.

Installation on systems with less memory or disk space available may be possible but is only advised for experienced users.