Phụ lục B. Tự động hoá việc cài đặt bằng chèn sẵn

Mục lục

B.1. Giới thiệu
B.1.1. Phương pháp chèn sẵn
B.1.2. Hạn chế
B.2. Dùng khả năng chèn sẵn
B.2.1. Tải tập tin định cấu hình sẵn
B.2.2. Dùng tham số khởi động để chèn sẵn câu hỏi
B.2.3. Chế độ tự động
B.2.4. Biệt hiệu có ích khi chèn sẵn
B.2.5. Dùng máy phục vụ DHCP để xác định tập tin định cấu hình sẵn
B.3. Tạo tập tin định cấu hình sẵn
B.4. Nội dung của tập tin định cấu hình sẵn
B.4.1. Địa phương hoá
B.4.2. Cấu hình mạng
B.4.3. Thiết lập máy nhân bản
B.4.4. Phân vùng
B.4.5. Phân vùng bằng RAID
B.4.6. Thiết lập đồng hồ và múi giờ
B.4.7. Thiết lập apt
B.4.8. Thiết lập tài khoản
B.4.9. Cài đặt hệ thống cơ bản
B.4.10. Cài đặt bộ tải khởi động
B.4.11. Chọn gói phần mềm
B.4.12. Làm xong giai đoạn cài đặt thứ nhất
B.4.13. Cấu hình trình thư
B.4.14. Cấu hình X
B.4.15. Chèn trước gói khác
B.5. Tùy chọn cấp cao
B.5.1. Chạy lệnh riêng trong khi cài đặt
B.5.2. Dùng khả năng chèn sẵn để thay đổi giá trị mặc định
B.5.3. Tải dây chuyền tập tin định cấu hình sẵn

Phụ lục này giải thích phương pháp chèn sẵn thông tin trả lời các câu hỏi trong debian-installer để tự động hoá tiến trình cài đặt.

Những đoạn cấu hình được dùng trong phụ lục này cũng sẵn sàng dạng tập tin định cấu hình sẵn ví dụ tại http://www.debian.org/releases/etch/example-preseed.txt.