4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian

Để tìm máy nhân bản gần nhất (do đó rất có thể là nhanh nhất), xem danh sách nhân bản Debian.

Khi tải tập tin xuống máy nhân bản Debian, hãy kiểm tra xem bạn tải về trong chế độ nhị phân (binary), không phải chế độ kiểu văn bản (text) hay kiểu tự động (automatic).

4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt

Những ảnh cài đặt nằm trên mỗi máy nhân bản Debian trong thư mục debian/dists/etch/main/installer-arm/current/images/ — tập tin MANIFEST liệt kê mỗi ảnh với mục đích của nó.

4.2.1.1. Tập tin cài đặt RiscPC

Bộ cài đặt RiscPC được khởi động lần đầu tiên từ hệ điều hành RISC OS. Mọi tập tin cần thiết được cung cấp trong cùng một kho nén Zip, .../current/riscpc/dinstall.zip. Hãy tải tập tin này về máy RISC OS, sao chép các thành phần linloader.!Boot vào nơi đúng, rồi chạy !dInstall.

4.2.1.2. Tập tin cài đặt Netwinder

Phương pháp dễ nhất để khởi động máy kiểu Netwinder là khởi động qua mạng, dùng ảnh TFTP .../images/netwinder/netboot/boot.img được cung cấp.

4.2.1.3. Tập tin cài đặt CATS

Có thể khởi động CATS hoặc qua mạng hoặc từ đĩa CD-ROM. Hạt nhân và initrd có thể được lấy từ ảnh .../images/netwinder/netboot/ .

4.2.1.4. Tập tin cài đặt NSLU2

Cung cấp cho máy Linksys NSLU2 có một ảnh phần vững sẽ khởi động tự động debian-installer. Ảnh phần vững này có thể được lấy từ ảnh .../images/nslug2/netboot/di-nslu2.bin .