5.1. Khởi động trình cài đặt trên ARM

5.1.1. Khởi động từ TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.3, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

5.1.1.1. Khởi động từ TFTP trên Netwinder

Máy Netwinder có hai giao diện mạng: một thẻ tương thích với NE2000 10Mbps (thường được gọi như là eth0) và một thẻ Tulip 100Mbps. Có thể gặp khó khăn khi tải ảnh thông qua TFTP bằng thẻ 100Mbps, vì vậy khuyên bạn dùng giao diện 10Mbps (điều có nhãn 10 Base-T).

Ghi chú

Bạn cần thiết NeTTrom phiên bản 2.2.1 hay sau để khởi động hệ thống cài đặt: khuyên bạn dùng phiên bản 2.3.3. Tiếc là tập tin phần vững hiện thời không sẵn sàng để tải xuống do vấn đề bản quyền. Nếu trường hợp này thay đổi, bạn có thể tìm ảnh mới tại http/www.netwinder.org/.

Khi bạn khởi động máy Netwinder, bạn cần phải ngắt tiến trình khởi động trong khi đếm ngược. Việc ngắt này cho bạn khả năng đặt một số giá trị phần vững cần thiết để khởi động bộ cài đặt. Trước tiên, bạn hãy tải thiết lập mặc định

  NeTTrom command-> load-defaults

Hơn nữa, bạn cần phải cấu hình mạng, hoặc bằng một địa chỉ tĩnh:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 flash
  NeTTrom command-> setenv eth0_ip 192.168.0.10/24

mà 24 là số bit được đặt trong mặt nạ mạng, hoặc một địa chỉ động:

  NeTTrom command-> setenv netconfig_eth0 dhcp

Bạn cũng có thể cần phải cấu hình thiết lập route1 nếu máy phục vụ TFTP không nằm trên mạng phụ cục bộ. Sau thiết lập này, bạn cần phải xác định máy phục vụ TFTP và vị trí của ảnh. Sau đó, bạn có thể lưu toàn bộ thiết lập vào bộ nhớ cực nhanh.

  NeTTrom command-> setenv kerntftpserver 192.168.0.1
  NeTTrom command-> setenv kerntftpfile boot.img
  NeTTrom command-> save-all

Sau đó, bạn cần phải báo phần vững khởi động ảnh TFTP:

  NeTTrom command-> setenv kernconfig tftp
  NeTTrom command-> setenv rootdev /dev/ram

Nếu bạn dùng bàn điều khiển nối tiếp để cài đặt máy Netwinder, bạn cần phải thêm thiết lập này:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram console=ttyS0,115200

Hoặc, dành cho bản cài đặt dùng bàn phím và bộ trình bày, bạn cần phải đặt:

  NeTTrom command-> setenv cmdappend root=/dev/ram

Bạn có thể dùng lệnh printenv (in ra môi trường) để xem lại thiết lập môi trường. Một khi bạn thẩm tra thiết lập là đúng, bạn có thể tải ảnh:

  NeTTrom command-> boot

Trong trường hợp gặp khó khăn, có sẵn một tài liệu Cách Làm chi tiết.

5.1.1.2. Khởi động từ TFTP trên CATS

Trên máy CATS, hãy dùng lệnh boot de0: hay tương tự, tại dấu nhắc Cyclone.

5.1.2. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy của bạn có hỗ trợ khả năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy nạp đĩa CD, khởi động lại, và tiếp tục lại đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bạn thường có thể cài đặt các thành phần của hệ thống Debian và các gói phần mềm đã muốn từ đĩa CD-ROM đó. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm thêm nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.3, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

Để khởi động đĩa CD-ROM từ dấu nhắc bàn điều khiển Cyclone, hãy dùng lệnh boot cd0:cats.bin.

5.1.3. Khởi động từ phần vững

Có số tăng dần, những thiết bị người tiêu dùng mà khởi động trực tiếp từ phiến tinh thể cực nhanh trên thiết bị đó. Bộ cài đặt có thể được ghi vào cực nhanh, để khởi chạy tự động khi bạn khởi đông lại máy.

Ghi chú

Trong nhiều trường hợp, việc thay đổi phần vững của thiết bị nhúng sẽ bãi bỏ bảo hành. Đôi khi bạn cũng không thể phục hồi thiết bị nếu gặp khó khăn trong việc chớp. Vì vậy, hãy cẩn thận và theo những bước một cách chính xác.

5.1.3.1. Khởi động NSLU2

Có ba phương pháp chèn phần vững cài đặt vào bộ nhớ cực nhanh:

5.1.3.1.1. Dùng giao diện Mạng của NSLU2

Đi tới phần quản lý và chọn mục trình đơn Upgrade (Nâng cấp). Sau đó bạn có thể duyệt qua đĩa tìm ảnh cài đặt đã được tải về trước. Một khi tìm nó, hãy bấm cái nút Start Upgrade (bắt đầu nâng cấp), xác nhận, đợi vài phút rồi xác nhận lần nữa. Sau đó, hệ thống sẽ khởi động trực tiếp vào trình cài đặt.

5.1.3.1.2. Qua mạng bằng Linux/UNIX

Bạn có thể dùng tiện ích upslug2 từ bất kỳ máy Linux hay UNIX nào, để nâng cấp máy qua mạng. Phần mềm này đã được đóng gói dành cho Debian. Trước hết, bạn cần phải đặt máy NSLU2 trong chế độ nâng cấp:

 1. Ngắt kết nối các đĩa và/hay thiết bị ra cổng USB.

 2. Tắt điện của máy NSLU2

 3. Bấm giữ cái nút đặt lại (có thể truy cập nó qua lỗ nhỏ về sau hộp, đúng bên trên cổng điện vào).

 4. Trong khi giữ nút đặt lại, bấm rồi buông cái nút điện để mở điện của máy NSLU2.

 5. Tiếp tục giữ nút đặt lại, đợi 10 giây trong khi theo dõi LED (đèn nhỏ) sẵn sàng/trạng thái. Sau 10 giây, nó sẽ thay đổi từ màu vàng thành màu đỏ. Lúc đó, bạn hãy buông ngay cái nút đặt lại.

 6. Sau đó, đèn LED sẵn sàng/trạng thái của máy NSLU2 sẽ chớp xen kẽ màu đỏ/xanh lá cây (có sự trễ 1 giây trước nó trở thành màu xanh lá cây lần đầu tiên). Lúc đó, máy NSLU2 đã vào chế độ nâng cấp.

Xem các trang NSLU2-Linux nếu bạn gặp khó khan trong tiến trình này. Một khi máy NSLU2 đã vào chế độ nâng cấp, bạn có thể chớp ảnh mới:

sudo upslug2 -i di-nslu2.bin

Ghi chú rằng công cụ này cũng hiển thị địa chỉ MAC của máy NSLU2 của bạn, thông tin có ích khi bạn cấu hình trình phục vụ DHCP. Sau khi toàn bộ ảnh đã được ghi và thẩm tra, hệ thống sẽ khởi động lại tự động. Hãy kiểm tra xem bạn đã kết nối lại đĩa USB, nếu không thì trình cài đặt không tìm thấy nó.

5.1.3.1.3. Qua mạng bằng Windows

Có một công cụ Windows để nâng cấp phần vững qua mạng.