Chương 6. Sử dụng trình cài đặt Debian

Mục lục

6.1. Trình cài đặt hoạt động như thế nào
6.2. Giới thiệu về thành phần
6.3. Sử dụng thành phần riêng
6.3.1. Thiết lập trình cài đặt Debian và cấu hình phần cứng
6.3.2. Phân vùng và chọn điểm lắp
6.3.3. Thiết lập Hệ thống
6.3.4. Cài đặt Hệ thống Cơ bản
6.3.5. Cài đặt phần mềm thêm
6.3.6. Cho hệ thống khả năng khởi động
6.3.7. Cài đặt xong
6.3.8. Lặt vặt