6.1. Trình cài đặt hoạt động như thế nào

Trình cài đặt Debian là bao gồm một số thành phần nhằm mục đích đặc biệt, để thực hiện mỗi công việc cài đặt. Mỗi thành phần thi hành tác vụ riêng của nó, hỏi người dùng những câu cần thiết. Mỗi câu hỏi được gán ưu tiên, còn ưu tiên các câu cần hỏi có được đặt vào lúc khởi chạy trình cài đặt.

Khi chạy tiến trình cài đặt mặc định, chỉ hỏi những câu chủ yếu (ưu tiên cao). Kết quả là tiến trình cài đặt rất tự động, tương tác ít với người dùng. Các thành phần được chạy tự động theo thứ tự; thành phần nào cần chạy phụ thuộc chính vào phương pháp cài đặt được dùng, cũng vào phần cứng riêng của bạn. Trình cài đặt sẽ dùng giá trị mặc định cho mỗi câu chưa hỏi.

Nếu tiến trình cài đặt gặp lỗi, trình cài đặt hiển thị màn hình lỗi, có lẽ cũng là trình đơn cài đặt để chọn hành động xen kẽ. Còn nếu không gặp lỗi, người dùng sẽ không bao giờ xem trình đơn cài đặt, họ sẽ đơn giản trả lời câu hỏi về mỗi thành phần lần lượt. Thông báo lỗi nghiêm trọng có ưu tiên “tới hạn” thì người dùng sẽ luôn luôn xem.

Trình cài đặt dùng một số giá trị mặc định có thể được sửa đổi bằng cách gởi đối số khởi động vào lúc khởi chạy debian-installer. Chẳng hạn, nếu bạn muốn ép buộc cấu hình mạng kiểu tĩnh (DHCP được dùng theo mặc định nếu sẵn sàng), bạn có khả năng thêm tham số khởi động netcfg disable_dhcp=true (tắt DHCP=đúng). Xem Phần 5.1.1, “Tham số trình cài đặt Debian” để tìm các tùy chọn có sẵn.

Người dùng thành thạo có thể thấy thoải mái hơn khi dùng giao diện do trình đơn điều khiển, trong đó người dùng điều khiển mỗi bước thay vì trình cài đặt thực hiện tự động mỗi bước theo thứ tự. Để tự điều khiển trình cài đặt bằng trình đơn, bạn hãy thêm đối số khởi động priority=medium (ưu tiên=vừa).

Nếu phần cứng riêng cần thiết bạn gởi tùy chọn cho mô-đun hạt nhân vào lúc cài đặt, bạn cần phải khởi chạy trình cài đặt trong chế độ “nhà chuyên môn”. Làm như thế bằng cách hoặc nhập lệnh expert (nhà chuyên môn) để khởi chạy trình cài đặt, hoặc thêm đối số khởi động priority=low (ưu tiên=thấp). Chế độ nhà chuyên môn cho bạn khả năng điều khiển đầy đủ debian-installer.

Trình cài đặt hiển thị dữ liệu bình thường dựa vào ký tự (như trái ngược với giao diện đồ họa thông thường hơn). Con chuột không hoạt động được trong môi trường này. Đây là các phím bạn có thể sử dụng để di chuyển bên trong những hộp thoại khác nhau. Phím Tab hay phím mũi tên bên phải di “tới”, còn tổ hợp phím Shift-Tab hay phím mũi tên bên trái di “lùi”, giữa các cái nút và vùng chọn được hiển thị. Phím mũi tên lênxuống chọn mục khác nhau bên trong danh sách cuộn được, cũng cuộn danh sách đó. Hơn nữa, trong danh sách dài, bạn có khả năng gõ chữ nào để gây ra danh sách cuộn trực tiếp tới phần chứa mục bắt đầu với chữ đó, cũng sử dụng phím Pg-Up (trang lên) và Pg-Down (trang xuống) để cuộn danh sách theo phần riêng. Phím dài chọn mục như hộp chọn. Hãy sử dụng phím Enter để kích hoạt điều đã chọn.

Các thông điệp lỗi và bản ghi lỗi được chuyển tiếp tới bàn giao tiếp thứ tư. Bạn có khả năng truy cập bàn giao tiếp này bằng cách bấm tổ hợp phím Alt trái-F4 (bấm giữ phím Alt bên trái trong khi bấm phím chức năng F4); còn có thể trở về tiến trình cài đặt chính bằng tổ hợp phím Alt trái-F1.

Các thông điệp này cũng nằm trong bản ghi hệ thống /var/log/syslog. Một khi cài đặt xong, bản ghi này được sao chép vào thư mục /var/log/installer/syslog trong hệ thống mới. Thông điệp cài đặt kiểu khác cũng nằm trong thư mục /var/log/ trong khi cài đặt, rồi trong thư mục /var/log/installer/ sau khi máy tính đã khởi động vào hệ thống mới cài đặt.