A.2. Khởi động trình cài đặt

Nhóm debian-cd cung cấp nhiều bản xây dựng của ảnh đĩa CD bằng debian-installer trên trang đĩa CD Debian. Để tìm thông tin thêm về nơi cần lấy đĩa CD, xem Phần 4.1, “Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức”.

Một số phương pháp cài đặt riêng cần thiết ảnh kiểu khác với ảnh đĩa CD. Phần 4.2.1, “Nơi tìm ảnh cài đặt” diễn tả cách tìm ảnh trên máy nhân bản Debian.

Những tiết đoạn phụ dưới đây cung cấp chi tiết về ảnh nào bạn nên lấy để thực hiện mỗi phương pháp cài đặt.

A.2.1. CD-ROM

Có hai ảnh đĩa CD kiểu « netinst » (cài đặt qua mạng) có thể được dùng để cài đặt etch bằng debian-installer. Hai ảnh này được định để khởi động từ đĩa CD và cài đặt các gói thêm qua mạng. Sự khác giữa hai ảnh này là ảnh netinst đầy chứa các gói cơ bản, còn bạn cần phải tải chúng xuống Mạng khi dùng ảnh thẻ kinh doanh. Hoặc bạn có thể lấy một đĩa CD kích cỡ đầy đủ mà không cần mạng để cài đặt. Bạn cần có chỉ đĩa CD thứ nhất của bộ này.

Hãy tải về kiểu nào bạn thích, và chép ra nó vào một đĩa CD. Để khởi động đĩa CD này, bạn có thể cần phải thay đổi cấu hình BIOS, như được diễn tả trong Phần 3.6.1, “Gọi trình đơn thiết lập BIOS”.

A.2.2. Đĩa mềm

Nếu bạn không có khả năng khởi động từ đĩa CD, bạn vẫn có thể tải về ảnh đĩa mềm để cài đặt Debian. Bạn cần có hai tập tin floppy/boot.img, floppy/root.img và có lẽ một hay nhiều đĩa trình điều khiển.

Đĩa mềm khởi động là đĩa mang nhãn boot.img. Đĩa mềm này, khi được khởi động, sẽ nhắc bạn nạp đĩa mềm thứ hai — đĩa mang nhãn root.img.

Nếu bạn định cài đặt qua mạng, bình thường bạn cần có tập tin floppy/net-drivers-1.img. Cho mang kiểu PCMCIA hoặc USB, và một số thẻ mạng ít thường hơn, bạn cũng cần có một đĩa mềm điều khiển thứ hai, floppy/net-drivers-2.img.

Nếu bạn có đĩa CD, nhưng không thể khởi động được từ nó, hãy khởi động từ đĩa mềm thay thế, rồi sử dụng tập tin floppy/cd-drivers.img trên đĩa mềm trình điều khiển, để cài đặt xong bằng đĩa CD.

Đĩa mềm là một của những vật chứa ít tin cậy nhất, vậy bạn hãy chuẩn bị quản lý nhiều đĩa sai (xem Phần 5.3.2, “Sự đáng tin cậy của đĩa mềm”). Mỗi tập tin .img (ảnh) được tải về thì chiếm một đĩa mềm riêng; bạn có thể sử dụng lệnh « dd » để ghi nó vào « /dev/fd0 », hoặc phương pháp khác (xem Phần 4.3, “Tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa” để tìm chi tiết). Vì bạn sẽ cần phải quản lý nhiều đĩa mềm, khuyên bạn nhãn mỗi đĩa riêng.

A.2.3. Thanh bộ nhớ USB

Cũng có thể cài đặt từ thiết bị lưu trữ USB rời. Thí dụ, một dây khoá USB có thể làm vật chứa cài đặt Debian hữu ích mà bạn có thể mang suốt.

Phương pháp dễ nhất chuẩn bị thanh bộ nhớ USB là tai về kho hd-media/boot.img.gz, rồi chạy chương trình « gunzip » để giải nén ảnh 256 MB từ tập tin đó. Hãy ghi ảnh này một cách trực tiếp vào thanh bộ nhớ, mà cần phải có kích cỡ ít nhất 256 MB. Tất nhiên tiến trình này sẽ hủy hoàn toàn dữ liệu nào tồn tại trên thanh bộ nhớ đó. Sau đó, hãy gắn kết thanh bộ nhớ, mà lúc bây giờ chứa hệ thống tập tin kiểu FAT. Bước kế tiếp, tải về một ảnh đĩa CD cài đặt qua mạng (netinst) Debian, rồi sao chép tập tin này vào thanh bộ nhớ; bất cứ tên tập tin nào là thích hợp miễn là nó kết thúc bằng .iso.

Có một số phương pháp khác, dẻo hơn, để thiết lập thanh bộ nhớ để dùng debian-installer, cũng có thể làm cho nó hoạt động được với thanh bộ nhớ nhỏ hơn. Để tìm chi tiết, xem Phần 4.4, “Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB”.

Một số BIOS riêng có khả năng khởi động trực tiếp vật chứa USB, còn một số điều không có. Bạn có thể cần phải cấu hình BIOS để khởi động từ “ổ đĩa rời”, ngay cả “USB-ZIP”, để làm cho nó khởi động được từ thiết bị USB. Để tìm mẹo có ích và chi tiết, xem Phần 5.1.3, “Khởi động từ thanh bộ nhớ USB”.

A.2.4. Khởi động từ mạng

Cũng có thể khởi động debian-installer một cách hoàn toàn từ mạng. Mỗi phương pháp khởi động từ mạng phụ thuộc vào kiến trúc và thiết lập khởi động mạng riêng của bạn. Những tập tin nằm trong thư mục netboot/ có thể được dùng để khởi động debian-installer từ mạng.

Phương pháp thiết lập dễ nhất rất có thể là tiến trình khởi động từ mạng kiểu PXE. Hãy giải nến (gunzip và bỏ .tar) tập tin netboot/pxeboot.tar.gz vào thư mục /var/lib/tftpboot hoặc nơi nào thích hợp với trình phục vụ tftp của bạn. Thiết lập trình phục vụ DHCP để gởi tên tập tin /pxelinux.0 qua cho trình khách, và nếu có may, mọi điều nên đơn giản hoạt động được. Để tìm chỉ dẫn chi tiết, xem Phần 4.6, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

A.2.5. Khởi động từ đĩa cứng

Có thể khởi động trình cài đặt khi không dùng vật chứa rời nào, chỉ dùng một phần cứng đã có, mà có thể chứa hệ điều hành khác. Hãy tải về hai tập tin hd-media/initrd.gz, hd-media/vmlinuz, và một ảnh đĩa CD Debian vào thư mục cấp đầu của đĩa cứng đó. Chắc là ảnh đĩa CD có tên tập tin kết thúc bằng .iso. Sau đó, đơn giản cần khởi động Linux bằng initrd. Phần 5.1.2, “Khởi động từ Linux bằng LILO hay GRUB diễn tả một cách làm như thế.