Phụ lục D. Lặt vặt

Mục lục

D.1. Thiết bị Linux
D.1.1. Thiết lập con chuột
D.2. Sức chứa trên đĩa cần thiết cho công việc
D.3. Cài đặt Debian GNU/Linux từ hệ thống UNIX/Linux
D.3.1. Bắt đầu
D.3.2. Cài đặt debootstrap
D.3.3. Chạy debootstrap
D.3.4. Cấu hình hệ thống cơ bản
D.3.5. Cài đặt hạt nhân
D.3.6. Thiết lập bộ tải khởi động
D.3.7. Đòn kết liễu
D.4. Cài đặt Debian GNU/Linux qua IP đường song song (PLIP)
D.4.1. Nhu cầu
D.4.2. Thiết lập nguồn
D.4.3. Cài đặt đích
D.5. Bộ cài đặt đồ họa
D.5.1. Cách sử dụng bộ cài đặt đồ họa
D.5.2. Vấn đề đã biết