Chương 2. Cần thiết hệ thống

Mục lục

2.1. Phần cứng được hỗ trợ
2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ
2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động
2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa
2.1.4. Máy tính xách tay
2.1.5. Đa bộ xử lý
2.2. Vật chứa trình cài đặt
2.2.1. Đĩa mềm
2.2.2. Đĩa CD-ROM/DVD-ROM
2.2.3. Đĩa cứng
2.2.4. Thanh bộ nhớ USB
2.2.5. Mạng
2.2.6. Hệ thống Un*x hay GNU
2.2.7. Hệ thống cất giữ được hỗ trợ
2.3. Ngoại vi và phần cứng khác
2.4. Mua phần cứng đặc biệt cho GNU/LInux
2.4.1. Tránh phần mềm sở hữu hay bị đóng
2.4.2. Phần cứng đặc trưng cho Windows
2.5. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết
2.6. Phần cứng khả năng kết nối mạng
2.6.1. Trình điều khiển cần thiết phần vững
2.6.2. Thẻ mạng vô tuyến

Tiết đoạn này chứa thông tin về phần cứng nào cần thiết để bắt đầu sử dụng Debian. Cũng có liên kết đến thông tin thêm về phần cứng do GNU/Linux hỗ trợ.