2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với điều cần thiết cho hạt nhân Linux và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/i386/ để tìm thông tin thêm về hệ thống kiến trúc Intel x86 đã được thử ra với Debian.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc Intel x86, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian 4.0 hỗ trợ mười hai kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc được gọi như là “mùi vị”.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM và StrongARM arm Netwinder và CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt vào kiến trúc kiểu Intel x86. Nếu bạn tìm thông tin về kiến trúc khác do Debian hỗ trợ, xem trang các bản chuyển Debian Debian-Ports.

2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động

Thông tin hoàn toàn về các ngoại vi được hỗ trợ nằm trong tài liệu khả năng tương thích của phần cứng Linux Thế Nào Linux Hardware Compatibility HOWTO. Tiết đoạn này đơn giản tóm tắt các điểm cơ bản.

2.1.2.1. CPU

Vẫn còn hỗ trợ gần tất cả các bộ xử lý dựa vào x86 (IA-32) còn được dùng lại trong máy tính cá nhân, gồm mọi kiểu bộ xử lý « Pentium » của công ty Intel. Cũng gồm các bộ xử lý 32-bit kiểu AMD và VIA (tên trước là Cyrix), và các bộ xử lý như Athlon XP và Intel P4 Xeon.

Ghi chú

Nếu máy tính của bạn có bộ xử lý 64-bit AMD64 hay Intel EM64T, khuyên bạn sử dụng bộ cài đặt cho kiến trúc amd64 thay cho bộ cài đặt cho kiến trúc i386 (32-bit).

Tuy nhiên, Debian GNU/Linux etch sẽ không phải chạy được trên bộ xử lý kiểu 386 hay cũ hơn. Bất chấp tên kiến trúc "i386", khả năng hỗ trợ bộ xử lý 80386 thật (và các bộ nhái) bị bỏ trong bản phát hành Sarge (r3.1) của Debian[2]. (Chưa bao giờ có phiên bản Linux hỗ trợ phiến tinh thể 286, hay điều cũ hơn trong dãy đó.) Mọi bộ xử lý kiểu i486 và sau vẫn còn được hỗ trợ.[3].

2.1.2.2. Mạch nối nhập/xuất

Mạch nối hệ thống (system bus) là phần của bo mạch chủ mà cho bộ xử lý trung tâm (CPU) có khả năng liên lạc với ngoại vi như thiết bị sức chứa. Máy tính của bạn phải sử dụng ISA, EISA, PCI, Microchannel Architecture (MCA, dùng trong mẫu PS/2 của IBM), hoặc VESA Local Bus (VLB, đôi khi được gọi là VL bus). Thật là tất cả các máy tính cá nhân được bán trong những năm gần đây có phải sử dụng một của mạch nối hệ thống này.

2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Bạn nên sử dụng một giao diện trình bày tương thích với VGA cho thiết bị cuối bàn giao tiếp. Gần mọi thẻ trình bày hơi hiện thời tương thích với VGA. Tiêu chuẩn rất cũ như CGA, MDA, hay HGA nên hoạt động được nếu bạn không cần thiết khả năng hỗ trợ hệ thống cửa sổ X11. Ghi chú rằng X11 không được dùng trong tiến trình cài đặt được diễn tả trong tài liệu này.

Khả năng hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI và PCIe hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về các mạch nối đồ họa, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ được hỗ trợ nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 4.0 có sẵn X.Org phiên bản 7.1.

2.1.4. Máy tính xách tay

Cũng hỗ trợ máy tính xách tay. Máy kiểu này thường có mục đích đặc biệt, hoặc chứa phần cứng sở hữu riêng. Để tìm biết nếu máy tính xách tay của bạn hoạt động được dưới hệ điều hành GNU/LInux, xem những trang Linux Laptop.

2.1.5. Đa bộ xử lý

Sự hỗ trợ đa xử lý (cũng được biết như là “đa xử lý đối xứng” hay SMP) sẵn sàng cho kiến trúc này. Ảnh hạt nhân Debian 4.0 chuẩn đã được biên dịch với khả năng hỗ trợ SMP-alternatives (xen kẽ SMP). Nghĩa là hạt nhân sẽ phát hiện số bộ xử lý (hoặc số lõi bộ xử lý), cũng sẽ tự động tắt SMP trên hệ thống bộ xử lý đơn.

Mùi vị 486 của những gói ảnh hạt nhân Debian cho Intel x86 không được biên dịch với khả năng hỗ trợ SMP.[2] Chúng tôi đã từ lâu cố gắng tránh trường hợp này, nhưng mà cuối cùng cần phải bỏ hỗ trợ do một dãy rủi ro các vấn đề với bộ biên dịch và hạt nhân, đầu tiên là một lỗi trong ABI C++ được cung cấp bởi GCC. Bạn nên vẫn còn có khả năng chạy Debian GNU/Linux trên bộ xử lý kiểu 80386 thật, nếu bạn biên dịch riêng hạt nhân và biên dịch mọi gói từ mã nguồn, hai tiến trình nằm ở ngoại phạm vị của sổ tay này.

[3] Nhiều gói Debian sẽ thật chạy nhanh hơn một ít trên máy tính hiện đại : một hiệu ứng khác tốt khi bỏ khả năng hỗ trợ những phiến tinh thể cũ này. Điều i486, được giới thiệu trong năm 1989, có ba mã thao tác (bswap, cmpxchg, and xadd) mà điều i386, được giới thiệu trong năm 1986, không có. Lúc trước, ba mã thao tác này không thể được sử dụng dễ dàng bởi phần lớn gói Debian; lúc này có thể.