2.3. Ngoại vi và phần cứng khác

Linux hỗ trợ rất nhiều thiết bị phần cứng khác nhau, như con chuột, máy in, máy quét, thiết bị PCMCIA và USB. Tuy nhiên, phần lớn thiết bị này không cần thiết khi cài đặt hệ thống.

Phần cứng USB thường hoạt động được; chỉ một số bàn phím USB riêng có thể cần thiết cấu hình thêm (xem Phần 3.6.4, “Vấn đề phần cứng cần theo dõi”).

Lại xem tài liệu khả năng tương thích của phần cứng Linux Thế Nào Linux Hardware Compatibility để tìm biết nếu phần cứng riêng của bạn có được hỗ trợ bởi Linux hay không.