Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), Intel x86
Notes al peu

1

Tal i com es mostra a la portada de la versió en PDF i al peu de pàgina en la versió HTML en línia.

2

Amb alguns moduls de GNOME 2.16.

3

L'antiga adreça volatile.debian.net també continuarà sent vàlida de moment.

4

El senyalador filetype ja hauria d'estar posat a la major part de sistemes, excepte aquells instal·lats abans de sarge.

5

És possible que alguns paquets ja no funcionen correctament amb un nucli 2.4, vegeu Aplicacions incompatibles amb nuclis 2.4, Secció 5.1.2.

6

Aquesta característica es pot deshabilitar afegint el paràmetre panic=0 als vostres paràmetres d'arrencada.

7

El sistema de gestió de paquets de Debian normalment no permet a cap paquet que esborre o reemplace un fitxer que pertany a un altre paquet si no s'ha definit que per reemplaçar aquell paquet.

8

Executar aquesta ordre a l'inici del procés d'actualització pot donar un error per les raons descrites a les següents seccions. En aquest cas necessitareu esperar fins acabar l'actualització mínima del sistema com en Actualització mínima del sistema, Secció 4.5.4 i l'actualització del vostre nucli com en Actualització del nucli, Secció 4.5.5 abans d'executar aquesta ordre per estimar el vostre espai en disc.

9

Aquesta ordre us dirà si necessiteu tenir instal·lat el libfam0 i el xlibmesa-glu, i els seleccionarà automàticament:

     # aptitude install x11-common \
       $(dpkg-query --showformat '${Package} ${Status}\n' -W libfam0c102 xlibmesa-glu \
         | grep 'ok installed$' | sed -e's/ .*//; s/c102//')

10

Podeu tenir els mòduls del nucli que necessitava el vostre sistema carregats estàticament a través d'una configuració correcta del /etc/modules

11

Les regles que hi ha allà són generades automàticament per l'script /etc/udev/rules.d/z45_persistent-net-generator.rules amb l'objectiu que les interfícies de xarxa tinguin noms persistents. Esborreu aquest enllaç simbòlic per inhabilitar el canvi de nom de targetes de xarxa mitjançant udev.

12

Per obtenir més informació dels codis d'error a l'arrancada del lilo vegeu The Linux Bootdisk HOWTO.

13

O mentre no hi hagi un altre llançament en aquesta franja de temps. Normalment només donem suport per dos distribucions estables simultàniament.

14

Arrancarà el nucli però fallarà quan intente muntar el sistema de fitxers arrel i avortarà l'arrancada amb un error waiting for the root filesystem seguit de unable to mount /dev/hdX ..not found. Podeu utilitzar l'initramfs per corregir aquest problema, després d'haver identificat els noms que s'han assignat als dispositius en el nucli als missatges d'arrencada o en el contingut del fitxer /dev/disk.


Notes de llançament de Debian GNU/Linux 4.0 ("etch"), Intel x86

$Id: release-notes.ca.sgml,v 1.29 2007-08-17 11:52:02 xerakko Exp $

Josip Rodin, Bob Hilliard, Adam Di Carlo, Anne Bezemer, Rob Bradford, Frans Pop (current), Andreas Barth (current), Javier Fernández-Sanguino Peña (current), Steve Langasek (current)
debian-doc@lists.debian.org