2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với điều cần thiết cho hạt nhân Linux và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/mips/ để tìm thông tin thêm về hệ thống kiến trúc Mips đã được thử ra với Debian.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc Mips, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian 4.0 hỗ trợ mười hai kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc được gọi như là “mùi vị”.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM và StrongARM arm Netwinder và CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt vào kiến trúc kiểu Mips. Nếu bạn tìm thông tin về kiến trúc khác do Debian hỗ trợ, xem trang các bản chuyển Debian Debian-Ports.

2.1.2. Đơn vị xử lý trung tâm (CPU), bo mạch chính và khả năng hỗ trợ ảnh động

Debian chạy trên kiến trúc Mips hỗ trợ những nền tảng này:

  • SGI IP22: nền tảng này gồm những máy kiểu SGI Indy, Indigo 2 và Challenge S. Vì các máy này là rất tương tự, khi nào tài liệu này nói đến « SGI Indy », cũng nói đến Indigo 2 và Challenge S.

  • SGI IP32: nền tảng này thường được gọi như là SGI O2.

  • Broadcom BCM91250A (SWARM): đây là một bo mạch ước lượng kích cỡ thiết bị ATX của Broadcom dựa vào bộ xử lý trung tâm lõi đôi SB1 1250.

  • Broadcom BCM91480B (BigSur): đây là một bo mạch ước lượng kích cỡ thiết bị ATX của Broadcom dựa vào bộ xử lý trung tâm lõi bốn SB1A 1480.

Thông tin hoàn toàn về các máy kiểu mips/mipsel được hỗ trợ nằm trên trang chủ Linux-MIPS. Thông tin theo đây diễn tả chỉ những hệ thống được hỗ trợ bởi Trình cài đặt Debian (Debian Installer). Nếu bạn tìm khả năng hỗ trợ kiến trúc phụ khác,xin hãy liên lạc với hộp thư chung debian-mips.

2.1.2.1. CPU

Trên SGI IP22, máy kiểu SGI Indy, Indigo 2 và Challenge S chứa bộ xử lý R4000, R4400, R4600 và R5000 được hỗ trợ bởi hệ thống cài đặt Debian trên MIPS về cuối lớn. Còn trên SGI IP32, chỉ những hệ thống dựa vào bộ xử lý R5000 có được hỗ trợ hiện thời. Bo mạch ước lượng Broadcom BCM91250A có sẵn một phiến tinh thể SB1 1250 có hai lõi mà được hỗ trợ trong chế độ SMP bởi trình cài đặt này. Tương tự, bo mạch ước lượng BCM91480B chứa một phiến tinh thể SB1A 1480 có bốn lõi mà được hỗ trợ trong chế độ SMP.

Một số máy kiểu MIPS có thể được thao tác trong chế độ về cuối cả lớn lẫn nhỏ. Đối với MIPS về cuối nhỏ, xem tài liệu hướng dẫn về kiến trúc mipsel.

2.1.3. Hỗ trợ thẻ đồ họa

Khả năng hỗ trợ giao diện đồ họa của Debian dựa hoàn toàn vào sự hỗ trợ cơ bản của hệ thống X11 của X.Org. Phần lớn thẻ ảnh động kiểu AGP, PCI và PCIe hoạt động được dưới X.Org. Chi tiết về các mạch nối đồ họa, thẻ, bộ trình bày và thiết bị con trỏ được hỗ trợ nằm tại http://xorg.freedesktop.org/. Bản phát hành Debian 4.0 có sẵn X.Org phiên bản 7.1.

Hệ thống cửa sổ X của X.Org được hỗ trợ chỉ trên máy SGI Indy và O2. Những bo mạch ước lượng Broadcom BCM91250A và BCM91480B có khe PCI 3.3v tiêu chuẩn và hỗ trợ khả năng mô phỏng VGA hay bộ đệm khung Linux trên một hàng loạt thẻ đồ họa đã chọn. Có sẵn một danh sách tình tương thích cho các bo mạch ước lượng Broadcom.