5.1. Khởi động trình cài đặt trên Mips

5.1.1. Khởi động bằng TFTP

5.1.1.1. Khởi động SGI qua TFTP

Sau khi vào bộ theo dõi lệnh, hãy nhập

bootp():

trên máy kiểu SGI để khởi động Linux và bất đầu cài đặt phần mềm Debian. Để làm cho việc này hoạt động được, có lẽ bạn cần phải bỏ đặt biến môi trường netaddr (địa chỉ mạng). Hãy gõ lệnh

unsetenv netaddr

trong bộ theo dõi lệnh để làm như thế.

5.1.1.2. Khởi động qua TFTP trên máy BCM91250A và BCM91480B Broadcom

Trên bo mạch ước lượng BCM91250A và BCM91480B của Broadcom, bạn cần phải tải bộ tải khởi động SiByl thông qua TFTP, mà lần lượt sẽ tải và khởi chạy trình cài đặt Debian. Trong phần lớn trường hợp, trước tiên bạn sẽ lấy một địa chỉ IP thông qua dịch vụ DHCP; cũng có thể cấu hình một địa chỉ tĩnh. Để sử dụng DHCP, bạn có khả năng nhập lệnh này tại dấu nhắc CFE:

ifconfig eth0 -auto

Một khi bạn giành một địa chỉ IP, bạn có thể tải SiByl bằng lệnh này:

boot 192.168.1.1:/boot/sibyl

Bạn cần phải thay thế địa chỉ IP của lời thí dụ này bằng hoặc tên hoặc địa chỉ IP của máy phục vụ TFTP của bạn. Một khi bạn thực hiện lệnh này, trình cài đặt sẽ được tải tự động.

5.1.2. Tham số khởi động

5.1.2.1. Khởi động SGI qua TFTP

Trên máy kiểu SGI, bạn có khả năng phụ thêm một số tham số khởi động vào lệnh bootp(): trong bộ theo dõi lệnh.

Sau khi thực hiện lệnh bootp():, bạn có khả năng nhập đường dẫn và tên của tập tin cần khởi động, nếu bạn chưa đưa ra một tên riêng thông qua máy phục vụ BOOTP/DHCP. Ví dụ :

bootp():/boot/tftpboot.img

Tham số hạt nhân thêm có thể được gởi bằng lệnh append (phụ thêm):

bootp(): append="root=/dev/sda1"

5.1.2.2. Khởi động qua TFTP trên máy BCM91250A và BCM91480B Broadcom

Bạn không thể gởi tham số hạt nhân nào một cách trực tiếp từ dấu nhắc CFE. Thay thế, bạn cần phải sửa đổi tập tin cấu hình /boot/sibyl.conf trên máy phục vụ TFTP, và thêm các tham số riêng của bạn vào biến extra_args (đối số thêm) trong nó.