4.4. Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB

Để chuẩn bị thanh USB, cần thiết hệ thống đang chạy GNU/LInux, cũng hỗ trợ khả năng USB. Bạn nên kiểm tra xem mô-đun hạt nhân vật chứa USB đã được tải (chạy lệnh modprobe usb-storage), cũng cố gắng tìm biết thanh USB đã được ánh xạ tới thiết bị SCSI nào (trong thí dụ này là thiết bị /dev/sda). Để ghi vào thanh USB, rất có thể là bạn sẽ phải tắt nút chống lại ghi của nó.

Ghi chú rằng thanh USB nên có khả năng ít nhất 256 MB (còn có thể tạo thiết lập nhỏ hơn nếu bạn theo Phần 4.4.2, “Sao chép tập tin một cách dẻo”).

4.4.1. Sao chép tập tin một cách dễ dàng

Có một tập tin toàn bộ hd-media/boot.img.gz chứa mọi tập tin cài đặt (gồm hạt nhân) cũng như yaboot và tập tin cấu hình của nó. Hãy tạo một phân vùng kiểu « Apple_Bootstrap » trên thanh USB, dùng lệnh C của tiện ích mac-fdisk, rồi giải nén ảnh trực tiếp vào phân vùng đó.

# zcat boot.img.gz > /dev/sda2

Cảnh báo

Phương pháp này sẽ hủy mọi thứ đã có trên thiết bị đó. Hãy kiểm tra xem bạn dùng tên thiết bị đúng của thanh USB đó.

Sau đó, hãy gắn kết thanh USB (dùng lệnh mount /dev/sda2 /mnt), mà lúc bây giờ chứa một hệ thống tập tin kiểu HFS, rồi sao chép một ảnh ISO kiểu cài đặt qua mạng (netinst) hay thẻ kinh doanh (businesscard) vào nó. Hãy ghi chú rằng tên tập tin phải kết thúc bằng .iso. Bỏ lắp thanh USB (umount /mnt): hoàn tất.

4.4.2. Sao chép tập tin một cách dẻo

Nếu bạn thích tính chất dẻo hơn, hoặc chỉ muốn biết có gì xảy ra, bạn nên sử dụng phương pháp theo đây để sao chép những tập tin vào thanh USB.

4.4.2.1. Phân vùng thanh USB trên PowerPC

Phần lớn thanh USB không có cấu hình sẵn cung cấp khả năng khởi động OpenFirmware, vậy bạn cần phải phân vùng lại thanh đó. Trên hệ thống Mac, hãy chạy lệnh mac-fdisk /dev/sda, rồi khởi tạo một sơ đồ phân vùng mới bằng lệnh i, cũng tạo một phân vùng mới kiểu « Apple_Bootstrap » bằng lệnh C. (Ghi chú rằng « phân vùng » thứ nhất sẽ luôn luôn là sơ đồ phân vùng chính nó.) Sau đó, hãy gõ lệnh

$ hformat /dev/sda2

Hãy cẩn thận, nhập tên thiết bị đúng cho thanh USB. Chức năng hformat nằm trong gói Debian hfsutils.

Để khởi chạy hạt nhân sau khi khởi động từ thanh USB, bạn nên để một bộ tải khởi động trên thanh đó. Bộ tải khởi động yaboot có thể được cài đặt vào hệ thống tập tin kiểu HFS, cũng có thể được cấu hình lại bằng cách chỉ hiệu chỉnh một tập tin văn bản. Bất kỳ hệ điều hành nào hỗ trợ hệ thống tập tin HFS có thể được dùng để thay đổi cấu hình của bộ tải khởi động.

Công cụ ybin chuẩn có sẵn với bộ tải khởi động yaboot chưa có khả năng xử lý thiết bị vật chứa USB, vậy bạn sẽ cần phải tự cài đặt yaboot bằng các công cụ hfsutils. Hãy gõ những lệnh:

$ hmount /dev/sda2
$ hcopy -r /usr/lib/yaboot/yaboot :
$ hattrib -c UNIX -t tbxi :yaboot
$ hattrib -b :
$ humount

Lần nữa, bạn nhập cẩn thận tên thiết bị đúng cho thanh USB. Hãy kiểm tra xem phân vùng không được gắn kết bằng cách khác nào trong thủ tục này. Thủ tục này ghi bộ tải khởi động vào phân vùng, sử dụng các tiện ích HFS để nhãn nó bằng cách riêng sẽ làm cho OpenFirmware khởi động nó. Một khi làm như thế, phần còn lại của thanh USB có thể được chuẩn bị bằng các tiện ích UNIX chuẩn.

Hãy gắn kết phân vùng đó (dùng lệnh mount /dev/sda2 /mnt) và sao chép những tập tin theo đây từ kho Debian vào thanh USB:

 • vmlinux (tập tin nhị phân của hạt nhân)

 • initrd.gz (ảnh đĩa RAM đầu tiên)

 • yaboot.conf (tập tin cấu hình yaboot)

 • boot.msg (thông điệp khởi động tùy chọn)

 • Mô-đun hạt nhân tùy chọn

Tập tin cấu hình yaboot.conf nên chứa những dòng này:

default=install
root=/dev/ram

message=/boot.msg

image=/vmlinux
    label=install
    initrd=/initrd.gz
    initrd-size=10000
    read-only

Ghi chú rằng có lẽ cần thiết tăng giá trị của tham số initrd-size, phụ thuộc vào ảnh nào đang được khởi động.

4.4.3. Thêm ảnh ISO

Trình cài đặt sẽ quét thanh đó tìm ảnh ISO kiểu Debian là nguồn dữ liệu thêm. Như thế thì bước kế tiếp là sao chép một ảnh ISO Debian (kiểu thẻ kinh doanh [businesscard], kiểu qua mạng [netinst] hay ngay cả ảnh CD đầy đủ) vào thanh USB có đủ sức chứa. Tên tập tin của ảnh này phải kết thúc bằng .iso.

Nếu bạn muốn cài đặt qua mạng, không sử dụng ảnh ISO, hãy bỏ qua bước trước. Hơn nữa, bạn cần phải sử dụng đĩa RAM đầu tiên từ thư mục netboot thay cho điều nằm trong hd-media, vì hd-media/initrd.gz không có khả năng hỗ trợ chạy mạng.

Khi bạn làm xong, hãy tháo gắn kết thanh USB (dùng lệnh umount /mnt) rồi bật nút chống lại ghi của nó.