5.1. Khởi động trình cài đặt trên PowerPC

Ghi chú

Để tìm thông tin thêm về cách khởi động bộ cài đặt đồ họa, xem Phần D.4, “Bộ cài đặt đồ họa”.

5.1.1. Khởi động từ đĩa CD-ROM

Phương pháp dễ nhất cho phần lớn người là sử dụng một bộ đĩa CD Debian. Nếu bạn có một bộ đĩa CD như vậy, và nếu máy của bạn có hỗ trợ khả năng khởi động trực tiếp từ đĩa CD, hay quá ! Đơn giản hãy nạp đĩa CD, khởi động lại, và tiếp tục lại đến chương kế tiếp.

Ghi chú rằng một số ổ đĩa CD riêng có thể cần thiết trình điều khiển đặc biệt, vì vậy không thể được truy cập trong giao đoạn cài đặt ở đầu. Nếu phương pháp chuẩn khởi động từ đĩa CD không thích hợp với phần cứng của bạn, hãy xem lại chương này và đọc về hạt nhân xen kẽ và phương pháp cài đặt có thể là thích hợp hơn.

Thậm chí nếu bạn không thể khởi động từ đĩa CD-ROM, bạn thường có thể cài đặt các thành phần của hệ thống Debian và các gói phần mềm đã muốn từ đĩa CD-ROM đó. Đơn giản hãy khởi động bằng một vật chứa khác, như đĩa mềm. Vào lúc nên cài đặt hệ điều hành, hệ thống cơ bản và gói phần mềm thêm nào, hãy chỉ hệ thống cài đặt tới ổ đĩa CD-ROM.

Nếu bạn gặp khó khăn trong việc khởi động, xem Phần 5.3, “Giải đáp thắc mắc trong tiến trình cài đặt”.

Hiện thời, những kiến trúc phụ kiểu PowerPC duy nhất hỗ trợ khả năng khởi động từ đĩa CD-ROM là máy PReP (dù không phải mọi hệ thống) và PowerMac kiểu mới. Trên máy PowerMac, hãy bấm giữ hoặc phím c, hoặc tổ hợp phím Cmd, Option, Shift, và Delete đồng thời trong khi khởi động, để khởi động từ đĩa CD-ROM.

Máy PowerMac kiểu cũ sẽ không khởi động từ đĩa CD-ROM Debian, vì máy kiểu cũ này ngờ một trình điều khiển khởi động đĩa CD bộ nhớ ROM của MacOS nằm trên đĩa CD khởi động, và chưa có phiên bản phần mềm tự do của trình điều khiển này. Mọi hệ thống kiểu cũ có ổ đĩa mềm, vậy bạn hãy sử dụng ổ đĩa mềm để khởi chạy trình cài đặt, rồi chỉ trình cài đặt tới đĩa CD để lấy các tập tin cần thiết.

Nếu hệ thống của bạn không khởi động trực tiếp từ đĩa CD-ROM, vẫn còn có khả năng sử dụng đĩa CD đó để cài đặt hệ thống. Trên máy Mac kiểu mới, bạn cũng có thể nhập một lệnh OpenFirmware để tự khởi động từ đĩa CD-ROM. Hãy theo hướng dẫn trong Phần 5.1.2.3, “Khởi động Mac kiểu mới từ OpenFirmware” để khởi động từ đĩa cứng, trừ tại dấu nhắc OpenFirmware cần phải nhập đường dẫn đến yaboot nằm trên đĩa CD đó.

0 > boot cd:,\install\yaboot

5.1.2. Khởi động từ đĩa cứng

Việc khởi động từ hệ điều hành tồn tại thường là một tùy chọn có ích; còn đối với một số hệ thống riêng, nó là phương pháp cài đặt duy nhất được hỗ trợ.

Trong Phần 4.5, “Chuẩn bị tập tin để khởi động đĩa cứng”), bạn đã tải về và định vị những tập tin cần thiết để khởi chạy trình cài đặt từ đĩa cứng.

5.1.2.1. Khởi động CHRP từ OpenFirmware

Chưa ghi.

5.1.2.2. Khởi động PowerMac kiểu cũ từ MacOS

Nếu bạn đã thiết lập BootX trong Phần 4.5.1, “Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng của Mac kiểu cũ”, lúc này bạn có thể sử dụng nó để khởi động vào hệ thống cài đặt. Hãy nhấn đôi vào biểu tượng ứng dụng BootX. Nhấn vào cái nút Options (tùy chọn) rồi chọn Use Specified RAM Disk (dùng đĩa bộ nhớ RAM đã xác định). Việc này cũng sẽ cho bạn có dịp chọn tập tin ramdisk.image.gz. Có lẽ bạn cần phải bật hộp chọn No Video Driver (không có trình điều khiển ảnh động), phụ thuộc vào phần cứng riêng của bạn. Sau đó, hãy nhấn vào cái nút Linux để tắt hệ điều hành MacOS và khởi chạy trình cài đặt debian-installer.

5.1.2.3. Khởi động Mac kiểu mới từ OpenFirmware

Trong Phần 4.5.2, “Khởi động trình cài đặt trên đĩa cứng của Mac kiểu mới”, bạn đã chèn những tập tin vmlinux, initrd.gz, yaboot, và yaboot.conf tại lớp gốc của phân vùng HFS. Hãy khởi động lại máy tính, và bấm giữ ngay (trong khi máy tính rung chuông) tổ hợp phím Option, Command (⌘), o, và f đều cùng lúc. Sau vài giây, bạn sẽ xem dấu nhắc Open Firmware (phần vững mở). Tại dấu nhắc đó, hãy gõ

0 > boot hd:x,yaboot

thay thếx bằng số hiệu phân vùng HFS nơi bạn đã để tập tin hạt nhân và yaboot, rồi bấm phím Enter. Trên một số máy riêng, có lẽ bạn cần phải nhập ide0: thay cho hd:. Sau vài giây nữa, bạn sẽ xem dấu nhắc yaboot

boot:

Tại dấu nhắc boot: (khởi động) của yaboot, hãy gõ hoặc install (cài đặt) hoặc install video=ofonly (cài đặt ảnh động=của chỉ) rồi bấm phím Enter. Đối số video=ofonly có ích để tương thích tối đa; bạn có thể thử nó nếu lệnh install độc lập không hoạt động được. Sau đó, chương trình cài đặt Debian nên khởi chạy.

5.1.3. Khởi động từ thanh bộ nhớ USB

Hiện thời, máy PowerMac kiểu mới được biết là hỗ trợ khả năng khởi động bằng USB.

Hãy kiểm tra xem bạn đã chuẩn bị mọi thứ được diễn tả trong Phần 4.4, “Chuẩn bị tập tin để khởi động thanh bộ nhớ USB”. Để khởi động hệ thống Mac từ thanh USB, bạn sẽ cần phải sử dụng dấu nhắc Open Firmware, vì Open Firmware không tìm kiếm qua thiết bị sức chứa USB theo mặc định. Để truy cập dấu nhắc đó, hãy bấm giữ tổ hợp phím Cmd-Option-o-f đều cùng lúc trong khi khởi động (xem Phần 3.6.1, “Gọi OpenFirmware”).

Bạn sẽ cần phải tìm biết vị trí của thiết bị sức chứa USB trong cây thiết bị, vì hiện thời công cụ ofpath không thể tính tự động thông tin này. Hãy gõ lệnh dev / ls (liệt kê thiết bị) và devalias (bí danh thiết bị) tại dấu nhắc Open Firmware, để xem danh sách các thiết bị và bí danh thiết bị đã biết. Trên máy tính của tác giả, dùng nhiều kiểu thanh USB khác nhau, đường dẫn như usb0/disk, usb0/hub/disk, /pci@f2000000/usb@1b,1/disk@1/pci@f2000000/usb@1b,1/hub@1/disk@1 hoạt động được.

Một khi bạn đã tìm biết đường dẫn thiết bị, để khởi động trình cài đặt hãy nhập lệnh như :

boot usb0/disk:2,\\:tbxi

Con số thay thế 2 khớp phân vùng kiểu Apple_HFS hay Apple_Bootstrap nơi bạn đã sao chép ảnh khởi động, còn phần ,\\:tbxi báo Open Firmware khởi động từ tập tin có kiểu tập tin HFS « tbxi » (tức là yaboot) nằm trong thư mục đã được hiệu lực bằng lệnh hattrib -b.

Sau đó, hệ thống nên khởi động được, và bạn nên thấy dấu nhắc boot: (khởi động). Vào đây bạn có thể nhập một số đối số khởi động tùy chọn, hoặc chỉ bấm phím Enter.

Cảnh báo

Phương pháp khởi động này là mới, có lẽ bạn sẽ gặp khó khăn khi thử dùng nó trên một số hệ thống kiểu mới riêng. Nếu bạn có phải gặp khó khăn, xin hãy gởi báo cáo cài đặt, như được diễn tả trong Phần 5.3.6, “Đệ trình báo cáo cài đặt”.

5.1.4. Khởi động bằng TFTP

Việc khởi động từ mạng cần thiết bạn có sự kết nối mạng và máy phục vụ khởi động mạng kiểu TFTP (DHCP, RARP, hay BOOTP).

Phương pháp cài đặt để hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng được diễn tả trong Phần 4.6, “Chuẩn bị tập tin để khởi động qua mạng TFTP”.

Hiện thời, các hệ thống PReP và PowerMac kiểu mới có hỗ trợ khả năng khởi động qua mạng.

Trên máy chạy Open Firmware, như PowerMac kiểu mới, hãy vào bộ theo dõi khởi động (xem Phần 3.6.1, “Gọi OpenFirmware”) và nhập lệnh boot enet:0. Máy kiểu PReP và CHRP có lẽ liên lạc với mạng bằng cách khác nhau. Trên máy kiểu PReP, bạn nên thử nhập lệnh boot net:địa_chỉ_IP_máy_phục_vụ,tập_tin,địa_chỉ_IP_ứng_dụng_khách. Trên một số hệ thống PReP riêng (v.d. máy Motorola PowerStack), lệnh gọi trợ giúp về việc khởi động help boot có thể diễn tả cú pháp và các tùy chọn sẵn sàng.

5.1.5. Khởi động từ đĩa mềm

Khả năng khởi động từ đĩa mềm được hỗ trợ trên kiến trúc kiểu PowerPC, dù nó thường thích hợp chỉ trên máy kiểu cũ. Máy kiểu mới không có ổ đĩa mềm, và khả năng khởi động từ ổ đĩa mềm USB đã gắn kết không được hỗ trợ.

Trong bước Phần 4.3, “Tạo đĩa mềm từ ảnh đĩa”, bạn đã tải về các ảnh đĩa mềm cần thiết và tạo đĩa mềm từ ảnh đó.

Để khởi động từ đĩa mềm boot-floppy-hfs.img, hãy nạp nó vào ổ đĩa mềm sau khi tắt hệ thống, còn trước khi bấm cái nút mở điện.

Ghi chú

Khi khởi động máy Apple Mac có ổ đĩa mềm: đĩa mềm được nạp vào ổ đĩa trước khi khởi động sẽ có ưu tiên khởi động cao nhất. Đĩa mềm không chứa hệ thống khởi động hợp lệ sẽ bị đẩy ra, sau đó máy sẽ kiểm tra tìm phân vùng đĩa cứng có khả năng khởi động.

Sau khi khởi động, đĩa mềm root.bin được yêu cầu. Hãy nạp đĩa mềm gốc đó, rồi bấm phím Enter. Chương trình cài đặt được khởi chạy tự động sau khi hệ thống gốc đã được tải vào bộ nhớ.

5.1.6. Tham số khởi động máy PowerPC

Nhiều bộ trình bày Apple cũ hơn sử dụng chế độ 640x480 67Hz. Nếu ảnh động có vẻ lệch trên một bộ trình bày Apple cũ hơn, hãy thử phụ thêm đối số khởi động video=atyfb:vmode:6, mà sẽ chọn chế độ đó cho phần lớn phần cứng ảnh động kiểu Mach64 và Rage. Đối với phần cứng kiểu Rage 128, đối số này thay đổi thành video=aty128fb:vmode:6 .