Chương 2. Cần thiết hệ thống

Mục lục

2.1. Phần cứng được hỗ trợ
2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ
2.1.2. Kiểu máy S/390 và zSeries
2.1.3. Đa bộ xử lý
2.2. Vật chứa trình cài đặt
2.2.1. Đĩa CD-ROM/DVD-ROM
2.2.2. Đĩa cứng
2.2.3. Mạng
2.2.4. Hệ thống Un*x hay GNU
2.2.5. Hệ thống cất giữ được hỗ trợ
2.3. Ngoại vi và phần cứng khác
2.4. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết
2.5. Phần cứng khả năng kết nối mạng

Tiết đoạn này chứa thông tin về phần cứng nào cần thiết để bắt đầu sử dụng Debian. Cũng có liên kết đến thông tin thêm về phần cứng do GNU/Linux hỗ trợ.