2.1. Phần cứng được hỗ trợ

Debian không yêu cầu phần cứng đặc biệt khác với điều cần thiết cho hạt nhân Linux và các bộ công cụ GNU. Vì vậy, bất kỳ kiến trúc hay nền tảng nào sang đó hạt nhân Linux, thư viện C libc, bộ biên dịch gcc v.v. đã được chuyển, cũng cho đó có bản chuyển Debian, có khả năng chạy được hệ thống Debian. Xem những trang Bản Chuyển (Ports) tại http://www.debian.org/ports/s390/ để tìm thông tin thêm về hệ thống kiến trúc S/390 đã được thử ra với Debian.

Hơn là cố gắng diễn tả tất cả các cấu hình phần cứng được hỗ trợ cho kiến trúc S/390, tiết đoạn này chứa thông tin chung và liên kết đến thông tin thêm.

2.1.1. Kiến trúc được hỗ trợ

Bản phát hành Debian 4.0 hỗ trợ mười hai kiến trúc chính và vài biến thể của mỗi kiến trúc được gọi như là “mùi vị”.

Kiến trúc Tên Debian Kiến trúc phụ Mùi vị
Dựa vào x86 Intel i386    
AMD64 & Intel EM64T amd64    
DEC Alpha alpha    
ARM và StrongARM arm Netwinder và CATS netwinder
Intel IOP32x iop32x
Intel IXP4xx ixp4xx
RiscPC rpc
HP PA-RISC hppa PA-RISC 1.1 32
PA-RISC 2.0 64
Intel IA-64 ia64    
MIPS (về cuối lớn) mips SGI IP22 (Indy/Indigo 2) r4k-ip22
SGI IP32 (O2) r5k-ip32
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
MIPS (về cuối nhỏ) mipsel Cobalt cobalt
DECstation r4k-kn04
r3k-kn02
Broadcom BCM91250A (SWARM) sb1-bcm91250a
Broadcom BCM91480B (BigSur) sb1a-bcm91480b
Motorola 680x0 m68k Atari atari
Amiga amiga
68k Macintosh mac
VME bvme6000
mvme147
mvme16x
IBM/Motorola PowerPC powerpc CHRP chrp
PowerMac pmac
PReP prep
Sun SPARC sparc sun4m sparc32
sun4u sparc64
sun4v
IBM S/390 s390 IPL từ bộ đọc VM-reader và DASD giống loài
IPL từ băng băng

Tài liệu này diễn tả cách cài đặt vào kiến trúc kiểu S/390. Nếu bạn tìm thông tin về kiến trúc khác do Debian hỗ trợ, xem trang các bản chuyển Debian Debian-Ports.

2.1.2. Kiểu máy S/390 và zSeries

Thông tin hoàn toàn về các máy kiểu S/390 và zSeries được hỗ trợ có nằm trong Sổ Đỏ của IBM Linux for IBM eServer zSeries and S/390: Distributions trong chương 2.1, hoặc trên trang zSeries ở developerWorks. Tức là các máy kiểu G5, Multiprise 3000, G6 và mọi máy kiểu zSeries được hỗ trợ đầy đủ; các máy kiểu Multiprise 2000, G3 và G4 được hỗ trợ chỉ với khả năng mô phỏng điểm phù động IEEE thì có hiệu suất bị giảm.

2.1.3. Đa bộ xử lý

Sự hỗ trợ đa xử lý (cũng được biết như là “đa xử lý đối xứng” hay SMP) sẵn sàng cho kiến trúc này. Ảnh hạt nhân Debian 4.0 chuẩn đã được biên dịch với khả năng hỗ trợ SMP. Nó không nên ngăn cản việc cài đặt, vì hạt nhân SMP nên khởi động được trên hệ thống khác SMP: hạt nhân sẽ đơn giản cần thiết vài tài nguyên thêm.

Để tối ưu hoá hạt nhân cho hệ thống bộ xử lý trung tâm đơn, bạn sẽ cần phải thay thế hạt nhân Debian tiêu chuẩn. Có một cuộc thảo luận về thủ tục này nằm trong Phần 8.6, “Biên dịch hạt nhân mới”. Vào lúc này (hạt nhân phiên bản 2.6.18) cách tắt SMP là bỏ chọn “Symmetric multi-processing support” trong phần “Processor type and features” của tiến trình cấu hình hạt nhân.