2.4. Bộ nhớ và sức chứa trên đĩa cần thiết

Cần thiết ít nhất 20MB bộ nhớ và 500MB sức chứa còn rảnh trên đĩa. Ghi chú rằng hai số này thực sự tối thiểu tuyệt đối. Để xem số lượng hiện thức hơn, xem Phần 3.4, “Thoả tiêu chuẩn phần cứng tối thiểu”.