Chương 4. Lấy vật chứa cài đặt hệ thống

Mục lục

4.1. Bộ đĩa CD Debian GNU/Linux chính thức
4.2. Tải tập tin xuống nhân bản Debian
4.2.1. Nơi tìm ảnh cài đặt
4.3. Tạo băng IPL
4.4. Cài đặt tự động
4.4.1. Cài đặt tự động bằng trình cài đặt Debian