4.3. Tạo băng IPL

Nếu bạn không thể khởi động được (IPL) từ đĩa CD-ROM, cũng không sử dụng VM, trong trường hợp đó bạn cần phải tạo một băng IPL trước tiên. Tiến trình này được diễn tả trong tiết đoạn 3.4.3 của Quyển Đỏ Linux dành cho IBM eServer zSeries và S/390: bản phát hành. Bạn cần phải ghi vào băng đó những tập tin này (theo thứ tự): kernel.debian, parmfile.debian, initrd.debian. Những tập tin này có thể được tải xuống thư mục con tape: xem Phần 4.2.1, “Nơi tìm ảnh cài đặt”.